Αρ. Απόφασης: 180/2018

Ημερομηνία: 07 Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα: Αναθεώρηση Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Οικιακές, και/ή Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις, Αναλόγως, που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2013 «Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες», ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2013,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 919/2013 «Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις»,  ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1527/2016, «Τροποποίηση Αρ. (1) της Απόφασης Αρ. 919/2013 της 4ης Ιουλίου 2013 ‘Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις’» ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016, με την οποία αποφασίστηκε ότι ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), αφαιρουμένων των μονάδων (kWh) που εγχέονται στο δίκτυο από το εν λόγω σύστημα του αυτοπαραγωγού, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 124/2018 «Χρεώσεις  Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018» με την οποία αποφασίστηκαν οι χρεώσεις για το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 «Eγκριση των Νέων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021» ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με την οποία εγκρίθηκαν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 και οι διατιμήσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για το έτος 2017,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 265/2017 «Eγκριση Διατιμήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το 2018» ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι διατιμήσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων για το έτος 2018,
 • Τη Μελέτη που διεξάγεται από Συμβούλους της ΡΑΕΚ για καθορισμό των χρεώσεων που πρέπει να καταβάλλουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ για ιδία χρήση με τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering),
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την αναθεώρηση του πίνακα ανάλυσης χρεώσεων και πιστώσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net Billing) και Αυτοπαραγωγή, που περιλαμβάνεται στην Απόφαση Αρ. 919/2013. Οι αναθεωρημένες χρεώσεις προκύπτουν λόγω της διαφοροποίησης στα τέλη χρήσης δικτύου μεταφοράς και διανομής με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 και 265/2017, και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης.
 2. Την αναθεώρηση του πίνακα ανάλυσης χρεώσεων και πιστώσεων για Συμψηφισμό Μετρήσεων (Net Metering), που περιλαμβάνεται στην Απόφαση Αρ. 909/2013. Οι αναθεωρημένες χρεώσεις προκύπτουν λόγω της διαφοροποίησης στα τέλη χρήσης δικτύου μεταφοράς και διανομής με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 και 265/2017, και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Απόφασης.
 3. Την εφαρμογή των αναθεωρημένων χρεώσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 1 και 2, αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατιμήσεων της ΑΗΚ (Σεπτέμβριος 2017).
 4. Οι πιο πάνω χρεώσεις για τα Σχέδια Αυτοπαραγωγής, Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering), πιθανόν να αναθεωρηθούν από τη ΡΑΕΚ με την ολοκλήρωση της σχετικής Μελέτης των Συμβούλων της ΡΑΕΚ σχετικά με τον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών των τριών πιο πάνω κατηγοριών.
 5. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης θα σταλεί στους κατόχους άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού.
 6. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.