Αρ. Απόφασης: 178/2021

Ημερομηνία: 11/06/2021 

Θέμα: 
Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων και Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2021 υπ’ αριθμόν 41/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Τα σχόλια που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. Δ/1021/211251(Ε), με θέμα «2η ενημερωτική έκθεση ΔΣΜΚ προς ΡΑΕΚ: Κατάσταση του έργου λειτουργίας της ΑΑΗ και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης της και άλλα συναφή θέματα» ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021, Εισερχ. 1741/21.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Το προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία διήρκησε από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 13 Απριλίου 2021,
 • Το γεγονός ότι στόχος της νέας Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού η οποία θα εκδοθεί με την τελική Ρυθμιστική Απόφαση είναι η εναρμόνιση της με τους νέους κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού οι οποίοι έχουν εκδοθεί από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ),
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. Δ/1021/211251(Ε), ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021, η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι μεταξύ 30/6/2022 – 31/8/2022.
 • Το γεγονός ότι η πρώτη περίοδος ρυθμιστικού ελέγχου η οποία έχει οριστεί στα πέντε έτη σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021,
 • Το γεγονός ότι για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η νέα Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, για την οποία η ΡΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να εκδώσει σχετική Ρυθμιστική Απόφαση, θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι η νέα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και η Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν από τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 31 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Για την ετοιμασία και υποβολή στη ΡΑΕΚ των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των διατιμήσεων ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων του έτους 2022 και μόνο, να ακολουθηθεί η υφιστάμενη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 2. Να ακολουθηθούν τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων για το έτος 2022 στη ΡΑΕΚ, από την κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα:
    Υποβολή από ρυθμιζόμενη δραστηριότητα προς τη ΡΑΕΚ Εξέταση από ΡΑΕΚ
  Προϋπολογιστικές Αναπροσαρμογές που θα εφαρμοστούν στο έτος 2022 Μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021
  Απολογιστικές Αναπροσαρμογές που αφορούν το έτος 2020 και θα εφαρμοστούν στο έτος 2022 Μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021
  Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 Μέχρι την 31 Αυγούστου 2021 Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021
  Υποβολή ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού από όλες τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες για το έτος 2022 Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 Μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021
  Υποβολή ρυθμιζόμενων διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ) και σχεδίων διατιμήσεων Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2021 Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021
 3. Με την έκδοση της νέας Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλει τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις διατιμήσεις για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2022-2026 σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν στη νέα Ρυθμιστική Απόφαση και στην αναθεωρημένη μεθοδολογία αναπροσαρμογής επιτρεπόμενων εσόδων η οποία θα εκδοθεί.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.