Αρ. Απόφασης: 174/2023

Ημερομηνία: 13/06/2023

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας EUTSO Ltd (ΗΕ 366961) για Χορήγηση Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης (Υπ’ Αριθμόν Α1096)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης στην εταιρεία EUTSO Ltd (ΗΕ 366961), για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου (Κοφίνου) και Ελλάδας (Κρήτη) συνολικής ισχύος 1050MW, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία EUTSO Ltd (ΗΕ 366961) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη αυτής της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους πρότυπους όρους καθώς και τις πιο κάτω προσθήκες και τροποποιήσεις όρων:
    1. Ο πρότυπος όρος 34 «Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου» τροποποιηθεί όπως πιο κάτω για να διαφυλάσσεται ότι τηρείται το ποσοστό συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34.
34. (α). Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικού προσώπου κατόχου Άδειας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 και των απορρεόντων από αυτούς Κανονισμούς και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών. 
(β). Όταν ο κάτοχος Άδειας είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νομικού προσώπου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ. 
Όταν ο κάτοχος Άδειας προβαίνει στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.
(γ). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων του κατόχου Άδειας είναι νομικό πρόσωπο και προτίθεται να προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νομικού προσώπου έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της ΡΑΕΚ.
Όταν οι μέτοχοι προβαίνουν στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατόπιν της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ, οφείλουν να ενημερώσουν τη ΡΑΕΚ σχετικά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αλλαγής.
(δ). Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση διαφυλάσσεται ότι τηρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 σχετικά με τους ορισμούς «συμμετοχή» και «συγγενής επιχείρηση». 
 
  1. Προσθήκη του πιο κάτω όρου αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη με Ευρωπαίο Διαχειριστή Μεταφοράς:
Ο κάτοχος Άδειας οφείλει να συνάψει Σύμβαση Συνεργασίας ή να έχει σε ισχύ Σύμβαση Συνεργασίας με Ευρωπαίο Διαχειριστή Μεταφοράς για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πριν από την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης και οφείλει να διασφαλίζει ότι η Σύμβαση Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας του. Η Σύμβαση Συνεργασίας με Ευρωπαίο Διαχειριστή Μεταφοράς για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, υποβάλλεται  στη ΡΑΕΚ για έγκριση πριν από τη σύναψή της και υπόκειται σε τροποποίηση κατόπιν κοινού αιτήματος των μερών προς τη ΡΑΕΚ ή κατόπιν απαίτησης της ΡΑΕΚ.
  1. Προσθήκη του του πιο κάτω όρου αναφορικά με το Επιχειρηματικό Σχέδιο Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης:
Να υποβάλει 18 μήνες πριν την ολοκλήρωση της υποδομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης (ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποδομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης ορίζεται η ημερομηνία η οποία έχει εγκριθεί στη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους ΡΑΕΚ-ΡΑΕ) προς έγκριση τελικό επιχειρηματικό σχέδιο διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης το οποίο δεν πρέπει να διαφέρει ουσιωδώς από το σχέδιο που υποβλήθηκε με την αίτηση και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμογής αυτού διασφαλίζοντας ότι η στελέχωσή του θα ολοκληρωθεί επαρκώς πριν την ολοκλήρωση της υποδομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
  1. Προσθήκη του πιο κάτω όρου αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα μεταβατικής περιόδου δοκιμών και εκπαίδευσης:
Να υποβάλει 12 μήνες πριν την ολοκλήρωση της υποδομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης (ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποδομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης ορίζεται η ημερομηνία η οποία έχει εγκριθεί στη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους ΡΑΕΚ-ΡΑΕ) προς έγκριση τελικό λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μεταβατικής περιόδου δοκιμών και εκπαίδευσης το οποίο δεν πρέπει να διαφέρει ουσιωδώς από το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε με την αίτηση και θα διενεργηθεί σε συνεννόηση με τον Ιδιοκτήτη της Γραμμής Διασύνδεσης και τους άλλους εμπλεκομένους διαχειριστές και ρυθμιστικές αρχές (όπου απαιτείται).
  1. Προσθήκη του πιο κάτω όρου αναφορικά με τη σύμβαση μεταξύ Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης:
Ο κάτοχος Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, οφείλει να έχει σε ισχύ Σύμβαση Συνεργασίας με τον κάτοχο της Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης και  να διασφαλίζει ότι η Σύμβαση Συνεργασίας θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας του. Η Σύμβαση Συνεργασίας με τον κάτοχο της Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης τροποποιείται μόνο κατόπιν  έγκρισης κοινού αιτήματος των μερών προς τη ΡΑΕΚ ή κατόπιν απαίτησης της ΡΑΕΚ.
  1. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.