Αρ. Απόφασης: 173/2017
 
Ημερομηνία: 22 Αυγούστου 2017

Θέμα: ​
Έγκριση Παραμέτρων που Υπέβαλε ο ΔΣΜΚ των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης ‘Εκδοση 1.1. 
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/789-2017, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων:
α) Την αριθμητική τιμή του Συντελεστή Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας.
β) Τις τιμές των DFmin και API.
γ) Την τιμή του PFI.
δ) Το ελάχιστο ποσό Κάλυψης Εγγύησης.
ε) Τους υπολογιζόμενους Συντελεστές Απωλειών Μεταφοράς μαζί με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.
στ) Τον εκθέτη x (μεταξύ 0 και 1) για χρήση στον τύπο υπολογισμού των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης με το πρόγραμμα κατανομής.
ζ) Την αριθμητική τιμή του συντελεστή προσαύξησης της χρέωσης για κάθε ημερολογιακό έτος.
η) Την αριθμητική τιμή της μοναδιαίας χρέωσης UNCNDP και την τιμή του ορίου ανοχής TOLR για κάθε ημερολογιακό έτος.
θ) Την αριθμητική τιμή της μοναδιαίας χρέωσης UNCRES και την τιμή του ορίου ανοχής TOLRES για κάθε ημερολογιακό έτος.

Σημειώνεται ότι στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1 έχει αφαιρεθεί η Παράγραφος 9.2 του Κεφαλαίου Θ «Μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα κατανομής» που υπήρχε στην Έκδοση 1.0 και συνεπακόλουθα, με την πιο πάνω αναθεώρηση, οι Παράμετροι «στ» και «ζ» πιο πάνω παύουν να έχουν οποιαδήποτε χρήση.
 
  • Τις προτεινόμενες τιμές των σχετικών παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση, με την επιστολή του Δ1/1021/171611, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων: 
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Συντελεστής Μεγέθους στη Μέγιστη Ποσότητα Εμπορευθείσας Ενέργειας 0
2 Ελάχιστη τιμή του συντελεστή διάρκειας (DFmin) 0.9
3 Αριθμός μηνών που ο συντελεστής διάρκειας παίρνει την ελάχιστη τιμή (API) 24 μήνες
4 Αύξηση στη κάλυψη εγγύησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της εγγύησης (PFI) 1%
5 Ελάχιστο ποσό κάλυψης εγγύησης Σημείο (3) της παρούσας Απόφασης
6 Πίνακας συντελεστών απωλειών Μεταφοράς και μεθοδολογία υπολογισμού Σημείο (2) της παρούσας Απόφασης
7 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου (UNCNDP) €15/MWh
8 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR) 10%
9 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (UNCRES) €15/MWh
10 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES) 30%
 
  1. Την έγκριση της εισήγησης του ΔΣΜΚ της μεθοδολογίας υπολογισμού συντελεστών απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς και τον προτεινόμενο Πίνακα μηνιαίων συντελεστών απωλειών μεταφοράς, ως ακολούθως:
Μεθοδολογία Υπολογισμού Συντελεστών Απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς και Πίνακας Μηνιαίων Συντελεστών Απωλειών Μεταφοράς
 
Στον υπολογισμό των απωλειών στο Σύστημα Μεταφοράς λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 
Gth_TS : Παραγωγή Θερμικών Μονάδων στο Σύστημα Μεταφοράς
Wth_TS : Ιδιοκατανάλωση Θερμικών Μονάδων του Συστήματος  Μεταφοράς
GRES_TS : Παραγωγή ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα) στο Σύστημα Μεταφοράς
MQTS_DS : Διακίνηση Ενέργειας προς το Σύστημα Διανομής
MQDS_TS : Διακίνηση Ενέργειας από το Σύστημα Διανομής 
MQTS_TCC : Διακίνηση Ενέργειας προς το τμήμα του Συστήματος που βρίσκεται εντός των κατεχόμενων περιοχών
MQTCC_TS : Διακίνηση Ενέργειας από το τμήμα του Συστήματος που βρίσκεται εντός των κατεχόμενων περιοχών
 
Ο Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς υπολογίζεται ως ο λόγος των Απωλειών Ενέργειας Συστήματος Μεταφοράς ως προς τη συνολική Απορρόφηση Ενέργειας από το Σύστημα Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της απορρόφησης Ενέργειας Ορίου ΜΔ ανά μήνα, βάσει της παρακάτω σχέσης:
 
Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς=(A-Β)/Β (1)
Όπου:
 
Α: Το σύνολο της ενέργειας που παράγεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή εισέρχεται στο Σύστημα Μεταφοράς, μείον την ιδιοκατανάλωση των θερμικών σταθμών. Υπολογίζεται από τη σχέση:
 
 
A = Gth_TS + GRES_TS + MQDS_TS + MQTCC_TS - Wth_TS  (2)
 
 
B: Το σύνολο της ενέργειας που εξάγεται από το Σύστημα Μεταφοράς (Offtake). Υπολογίζεται από τη σχέση: 
 
 
B = MQTS_DS + MQTS_TCC  (3)
 
 
Βάσει της σχέσης (1) και των μηνιαίων μετρήσεων του 2016 ετοιμάστηκε ο παρακάτω πίνακας των συντελεστών Απωλειών Μεταφοράς. 
 
Μήνας
Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς
1
1,75%
2
1,90%
3
1,48%
4
1,85%
5
2,07%
6
2,09%
7
2,02%
8
1,96%
9
2,07%
10
2,25%
11
1,90%
12
1,23%
Έτος
1,87%
  1. Να ζητήσουν από τον ΔΣΜΚ να επαναξιολογήσει και υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τη μεθοδολογία υπολογισμού ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης (Παράγραφο 4.7 του Κεφαλαίου Ζ των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1) κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μείωση όσον αφορά το ελάχιστο ποσό κάλυψης εγγύηση που θα πρέπει να υποβάλλουν οι Παραγωγοί και οι Παραγωγοί ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αποφυγή δημιουργίας εμποδίου στην ένταξη των εν λόγω Συμμετεχόντων στη Μεταβατική Ρύθμιση αλλά και το γεγονός ότι είναι και οι ίδιοι εκτεθειμένοι στο ρίσκο των προμηθευτών
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.

Επίσης, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.