Αρ. Απόφασης: 170/2019

Ημερομηνία: 09/07/2019

Θέμα: Αίτηση για Μεταβίβαση της Υπ’ Αριθμόν E1944/2018 Εξαίρεσης από Aδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E1944/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής της Γιάννας Ηλιάδη στον Ιωάννη Λαζάρου (ΑΔΤ 920463).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στον Ιωάννη Λαζάρου, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.