Αρ. Απόφασης: 166/2023

Ημερομηνία: 02/06/2023

Θέμα:
 Κατευθυντήριες Γραμμές προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Αναφορικά με τις Χρεώσεις Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 37/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Πρώτη Ανοικτή Διαδικασία – Πρόταση Έργων Σύνδεσης»,   Αρ. Εισερχ. 6859/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – Διευκρινίσεις επί Τέλους Σύνδεσης», Αρ. Εξερχ. 171/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας – Σχόλια ΡΑΕΚ αναφορικά με ερωτήματα ΔΣΜ επί της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 436/2022», Αρ. Εξερχ. 441/2023
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, με θέμα «Υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης (ΠΕΣ) σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕΚ 436/2022», Αρ. Εισερχ. 1728/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 391/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2023, με θέμα «Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αναφορικά με τις Χρεώσεις Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα τα άρθρα 6(1)(β), 6(1)(δ), 7(1)(β), 7(1)(η), 7(1)(ιβ), 7(1)(λδ) και 7(2)(στ),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ειδικότερα τους όρους 8(1) και 8(2),
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης», και ειδικότερα τα άρθρα 8, 11, 12 και 13.
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου»,
 • Τη Νομική Γνωμάτευση του εξωτερικού Νομικού Συμβούλου της ΡΑΕΚ με θέμα «Νομική Γνωμάτευση αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσει η ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς – Φυσικού Αερίου αναφορικά με την μεθοδολογία καθορισμού χρεώσεων σύνδεσης στο σύστημα μεταφοράς.», ημερομηνίας 18 Μαΐου 2023, Αρ. Εισερχ. 2465/2023
 • Την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 02 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στις 31 Μαρτίου 2023»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης» στις οποίες καταγράφονται πρόνοιες αναφορικά με το Τέλος Σύνδεσης και το Συμπληρωματικό Τέλος Σύνδεσης, τόσο κατά την Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία, όσο και για τις επόμενες Ανοιχτές Διαδικασίες εκτίμησης ζήτησης στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου,
 • Σύμφωνα με τον όρο 8(1) της Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού, ο κάτοχος της Άδειας στη βάση κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδει η ΡΑΕΚ με απόφασή της, εισηγείται στη ΡΑΕΚ μεταξύ άλλων «τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό».
 • Σύμφωνα με τον όρο 8(2) της Άδειας «το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση της παρούσης ο κάτοχος της άδειας υποβάλει στη ΡΑΕΚ τις σχετικές εισηγήσεις που προνοούνται στον όρο 8(1) της παρούσης άδειας».
  Ωστόσο, με το πέρας των εννέα (9) μηνών από την χορήγηση της Άδειας και μέχρι την υποβολή της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023, η οποία θεωρήθηκε ως τελικό υποβληθέν κείμενο προς έγκριση στη ΡΑΕΚ στις 11 Απριλίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας δεν είχε υποβάλει στη ΡΑΕΚ την εισήγησή του σχετικά με τη «μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό» που προνοείται από τον όρο 8(1) της Άδειας.
 • Με την υποβολή της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης στις 31 Μαρτίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε στη ΡΑΕΚ ως παράρτημα της Πρότασης Έργων Σύνδεσης τη απλουστευμένη πρόταση για την μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους σύνδεσης, που δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη ΡΑΕΚ, ως καταγράφηκε και αιτιολογήθηκε στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ.
 • Η άμεση και ορθή κατάρτιση μεθοδολογίας καθορισμού χρεώσεων σύνδεσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας υπολογισμού του τέλους σύνδεσης, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συντομότερη διεξαγωγή της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας η οποία παρουσιάζει ήδη σοβαρότατη καθυστέρηση και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 13 των «Κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης» που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ:
  «Το Τέλος Σύνδεσης υπολογίζεται ως το απολογιστικό κόστος κατασκευής των σχετικών μετρητικών ή μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων απόληψης του Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μέχρι ενός ορίου το οποίο καθορίζεται με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ ανά μετρητική ή μετρητική και ρυθμιστική διάταξη».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Προς υποβοήθηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για την άμεση και ορθή κατάρτιση μεθοδολογίας καθορισμού χρεώσεων σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας υπολογισμού του τέλους σύνδεσης, και κατ’ επέκταση για την επιτάχυνση της υλοποίησης της της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου και λαμβάνοντας υπόψη τον όρο της άδειας 8(1) της Άδειας σύμφωνα με τον οποίο στη βάση κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδει η ΡΑΕΚ με απόφασή της ο κάτοχος της άδειας εισηγείται στη ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό, κρίνεται σκόπιμη η έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών από τη ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αναφορικά με τις Χρεώσεις Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
 • Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές Χρεώσεων Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως, μεταξύ άλλων, υπόψη τα ακόλουθα:
  • Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και επομένως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την άμεση ανάπτυξή του και να δοθούν κίνητρα σε δυνητικούς τελικούς πελάτες φυσικού αερίου να συνδεθούν με το σύστημα μεταφοράς,
  • Το γεγονός ότι για σκοπούς επίσπευσης και απλούστευσης των διαδικασιών για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, περιόρισε το δικαίωμα συμμετοχής στην Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία στους αδειούχους ηλεκτροπαραγωγούς με συμβατικά καύσιμα εντός ακτίνας 5 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στους οποίους περιλαμβάνονται οι μόνοι ανεξάρτητοι κάτοχοι αδειών ηλεκτροπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα,
  • Η άμεση ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς είναι απαραίτητη για την διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και για την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού,
  • Η Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος “CyprusGas2EU” χωροθετήθηκε πλησίον του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού για σκοπούς βιωσιμότητας του Έργου (με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρος ως κύριο αγοραστή φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι αδειοδοτημένοι ανεξάρτητοι παραγωγοί στην περιοχή να βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την Εγκατάσταση ΥΦΑ, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος σύνδεσης στο ΣΜ, και ότι
  • Είναι μείζονος σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία και για σκοπούς επάρκειας ισχύος ηλεκτροπαραγωγής, οι ανεξάρτητοι αδειούχοι ηλεκτροπαραγωγοί να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των Άρθρων 7(1)(β) και 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αναφορικά με τις Χρεώσεις Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ως επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης και των Κατευθυντήριων Γραμμών προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αναφορικά με τις Χρεώσεις Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα τη ΡΑΕΚ.