Αρ. Απόφασης: 165/2023

Ημερομηνία: 02/06/2023

Θέμα: 
Αξιολόγηση Αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που Υποβλήθηκε προς Έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στις 31 Μαρτίου 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 37/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 08 Αυγούστου 2022, με θέμα «Γλώσσα Διεξαγωγής Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», Αρ. Εξερχ. 1409/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Πρώτη Ανοικτή Διαδικασία – Πρόταση Έργων Σύνδεσης»,   Αρ. Εισερχ. 6859/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», Αρ. Εξερχ. 2307/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση στην ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Παράρτημα Ι – Παροχή Διευκρινίσεων αναφορικά με την Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης», Αρ. Εισερχ. 309/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – Διευκρινίσεις επί Τέλους Σύνδεσης», Αρ. Εξερχ. 171/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση στην ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Παράρτημα Ι – Παροχή Διευκρινίσεων αναφορικά με την Πρόταση Έργων Σύνδεσης», Αρ. Εισερχ. 1042/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας – Σχόλια ΡΑΕΚ αναφορικά με ερωτήματα ΔΣΜ επί της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 436/2022», Αρ. Εξερχ. 441/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, με θέμα «Υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης (ΠΕΣ) σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕΚ 436/2022», Αρ. Εισερχ. 1728/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας», Αρ. Εξερχ. 580/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας», Αρ. Εισερχ. 1913/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 389/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 31 Μαΐου 2023, με θέμα «Υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ειδικότερα τους όρους 8(1) και 8(2),
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές»),
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, η ΡΑΕΚ δημοσιεύει την απόφασή της με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την Πρόταση Έργων Σύνδεσης. Κατά την αξιολόγηση της η ΡΑΕΚ επαληθεύει ιδίως εάν η προτεινόμενη διαδικασία είναι ανοιχτή, αμερόληπτη και διαφανής και πληροί τα απαιτούμενα κατά το Άρθρο 8 και τα κριτήρια κατά το Άρθρο 12 των Κατευθυντήριων Γραμμών,
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ», και
 • Την υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου», με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε να μην εγκρίνει την Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 26 Οκτωβρίου 2022, καλώντας τον όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εγγράφων προς συμμόρφωση με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της Πρότυπης Συμφωνίας Σύνδεσης,
  2. θέσει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου 2023 την Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης σε δημόσια διαβούλευση στην ελληνική γλώσσα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κρίνει με βάση την κρίση του αλλά και με βάση τα σχόλια που έλαβε κατά τη δημόσια διαβούλευση, ότι οι αλλαγές πρέπει να τύχουν σχολιασμού από τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς διασυνδεόμενους με το Σύστημα Μεταφοράς,
  3. υποβάλει στη ΡΑΕΚ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, επικαιροποιημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης προς έγκριση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Στις 19 Ιανουαρίου 2023, προς συμμόρφωση με το σημείο 1.(β) της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ο κάτοχος της Άδειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης στην ελληνική γλώσσα. Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση διήρκησε μέχρι και τις 3 Μαρτίου 2023, θέτοντας αυτομάτως, σύμφωνα με το σημείο 1.(γ) της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ, την προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης από τον κάτοχο της Άδειας στη ΡΑΕΚ για τις 18 Μαρτίου 2023.
  Ωστόσο, καθότι ο κάτοχος της Άδειας με τις επιστολές του ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2023 (Αρ. Εισερχ. 309/2023) και 28 Φεβρουαρίου 2023 (Αρ. Εισερχ. 1042/2023) υπέβαλε στη ΡΑΕΚ αριθμό σχολίων και διευκρινιστικών ερωτημάτων επί του Παραρτήματος Ι της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 436/2022, για τα οποία η ΡΑΕΚ ανταποκρίθηκε συγκεντρωτικά με επιστολή της ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023 (Αρ. Εξερχ. 441/2023), η προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης παρατάθηκε από τη ΡΑΕΚ για την 31η Μαρτίου 2023.
 • Με επιστολή του, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης προς έγκριση. Ειδικότερα, τα έγγραφα που υποβλήθηκαν περιλαμβάνουν:
  • Την Πρόταση Έργων Σύνδεσης (στην αγγλική γλώσσα),
  • Αποσπάσματα της Πρότασης Έργων Σύνδεσης (στην ελληνική γλώσσα),
  • Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης (στην ελληνική γλώσσα),
  • Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης (στην αγγλική γλώσσα),
  • Σημείωμα υπό μορφή πίνακα με σχόλια του κατόχου της Άδειας επί των όσων κατέγραψε η ΡΑΕΚ στην επιστολή της ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023.
  Ωστόσο, στην εν λόγω επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ο κάτοχος της Άδειας, κατέγραψε ότι:
  «Έχουμε αποστείλει τα υποβαλλόμενα έγγραφα, στους συμμετέχοντες στην Πρώτη Ανοικτή Διαδικασία ηλεκτροπαραγωγούς για σχολιασμό με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 10/04/2023. Τα όποια σχόλια ληφθούν θα σας προωθηθούν αμελλητί».
  Η εν λόγω πρακτική παρεκκλίνει από την διαδικασία που προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, και ειδικότερα το άρθρο 9,
 • Η ΡΑΕΚ σε απαντητική επιστολή της προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2023, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:
  • «Η σχετική προβλεπόμενη διαδικασία που αφορά την ΠΕΣ καθορίζεται ρητά στην υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ.»
  • «Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, στη ΡΑΕΚ αποστέλλονται για έγκριση μόνο τελικά κείμενα, τα οποία ακολούθως δεν επιδέχονται αλλαγών. Τα όποια σχόλια δυνητικών πελατών του ΔΣΜ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τυγχάνουν σχολιασμού εκ μέρους του Διαχειριστή κατά την ετοιμασία της ΠΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η απλή κοινοποίησή τους στη ΡΑΕΚ.
   Ως εκ τούτου, η ΠΕΣ όπως υποβλήθηκε με την προαναφερθείσα επιστολή δεν μπορεί να τύχει αξιολόγησης από τη ΡΑΕΚ έως ότου υποβληθεί από τον ΔΣΜ ως τελική. Λαμβανομένου υπόψη ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΠΕΣ είχε καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2023, καταδεικνύεται η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκ μέρους του ΔΣΜ.»
 • Ο κάτοχος της Άδειας σε επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, κατέγραψε μεταξύ άλλων ότι:
  «Τα έγγραφα της Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας και συγκεκριμένα η Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε στις 31 Μαρτίου 2023, είναι τα τελικά όπως προέκυψαν από τη Δημόσια Διαβούλευση και τις διευκρινίσεις της ΡΑΕΚ»,
 • Από τον έλεγχο συμμόρφωσης των εγγράφων της αναθεωρημένης ΠΕΣ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023 με τα σχόλια και επισημάνσεις της ΡΑΕΚ του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ, καθώς και από την εκ νέου αντιπαραβολή της ΠΕΣ με τις πρόνοιες των Κατευθυντήριων Γραμμών που εκδόθηκαν με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Σημειώματος του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 389/2023 εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν με πλήρη τεκμηρίωση τα σημεία με τα οποία η αναθεωρημένη ΠΕΣ έχει ή δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις πιο πάνω Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, καθώς και επιπρόσθετα σημεία τα οποία κρίνεται ότι είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Καθότι ο κάτοχος της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023 υπέβαλε στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης αποστέλλοντας παράλληλα τα έγγραφα για σχολιασμό από τους δυνητικούς συμμετέχοντες στην Πρώτη Ανοικτή Διαδικασία με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 10/04/2023, η Πρόταση Έργων Σύνδεσης δεν δύναται να θεωρηθεί ως τελικό υποβληθέν κείμενο προς έγκριση στη ΡΑΕΚ κατά την εν λόγω ημερομηνία.
  Δύναται ωστόσο να θεωρηθεί ως τελικό υποβληθέν κείμενο προς έγκριση της ΡΑΕΚ, από τις 11 Απριλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος της Άδειας διευκρίνισε σε επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ ότι «τα έγγραφα της Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας και συγκεκριμένα η Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε στις 31 Μαρτίου 2023, είναι τα τελικά όπως προέκυψαν από τη Δημόσια Διαβούλευση και τις διευκρινίσεις της ΡΑΕΚ.»
 • Όπως καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, η αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον κάτοχο της Άδειας δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα σημεία που καταγράφονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ και ως εκ τούτου συνεχίζει να αποκλίνει από τις πρόνοιες των Κατευθυντήριων Γραμμών που εξέδωσε η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασή της, ενώ παράλληλα, υπάρχουν επιπρόσθετα σημεία τα οποία είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής.
  Κατά συνέπεια, για τους λόγους που καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, η αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ από τον κάτοχο της Άδειας με επιστολή του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, δεν δύναται να τύχει έγκρισης από τη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να μην εγκρίνουν την αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης, που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023, και να καλέσουν τον κάτοχο της Άδειας όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εγγράφων της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, και 
  2. υποβάλει στη ΡΑΕΚ, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας Απόφασης, επικαιροποιημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης προς έγκριση.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα τη ΡΑΕΚ.