Αρ. Απόφασης 164/2019

Hμερομηνία: 5 Ιουλίου 2019

Θέμα: Προγραμματισμός Εργασιών σε σχέση με την Εφαρμογή Προνοιών που αφορούν τα Κλειστά Συστήματα Διανομής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 • Την επιστολή της εταιρείας Akritas Consulting Engineers ημερομηνίας 13 Μαρτίου, 2019 με την οποία περιήλθε για πρώτη φορά σε γνώση της ΡΑΕΚ ότι εμπορικά κέντρα και ενδεχομένως άλλες παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις στην Κύπρο πιθανώς να είναι συνδεδεμένα στο Σύστημα Διανομής έχοντας ένα κεντρικό μετρητή για ολόκληρο το εμπορικό κέντρο και ιδιωτικούς υπομετρητές για όλα τα καταστήματα εκτός ίσως κάποιων μεγάλων καταναλωτών οι οποίοι έχουν δικό τους απευθείας μετρητή.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ημερομηνίας  21 Μαρτίου, 2019 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ:
  • να υποβάλει τα σχόλιά του επί της προαναφερόμενης επιστολής της εταιρείας Akritas Consulting Engineers,
  • να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο ΔΣΔ στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις καθώς και για το καθεστώς σύνδεσης όλων των παρόμοιων εγκαταστάσεων όπως εμπορικά κέντρα, μαρίνες κ.λ.π.
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Απριλίου, 2019 στην οποία αναφέρει ότι τους είχε απασχολήσει και στο παρελθόν ο τρόπος σύνδεσης μεγάλων εμπορικών κέντρων και ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στα Εμπορικά Κέντρα PAFOS MALL και NICOSIA MALL είναι ένα σημείο παροχής με ένα κεντρικό μετρητή με ιδιωτικούς υπομετρητές για όλα τα καταστήματα, πλην μεγάλων καταστημάτων που έχουν δικό τους απευθείας μετρητή από την ΑΗΚ.  Επιπλέον σημείωσαν ότι η ίδια πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση του Metropolis Mall στη Λάρνακα.
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 9 Απριλίου, 2019 στο οποίο δίδεται η προκαταρκτική άποψη ότι τα Μεγάλα Εμπορικά Κέντρα θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να καταταχθούν ως Κλειστά Συστήματα Διανομής
 • Την 25η συνάντηση της ΡΑΕΚ με το ΔΣΔ ημερομηνίας 14 Απριλίου, 2019 σχετικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Διαχείρισης του Συστήματος Διανομής στο πλαίσιο της οποίας δοθήκαν σαφής οδηγίες προς τον ΔΣΔ να ειδοποιήσει όλους τους μετά το 2012 πελάτες που ενδέχεται να τους αφορά το εν λόγω θέμα να αποταθούν στη ΡΑΕΚ για να αιτηθούν κατάταξη ως κλειστό σύστημα διανομής.
 • Την επιστολή του ΔΣΔ προς την εταιρεία Akritas Consulting Engineers ημερομηνίας 14 Μαΐου, 2019 με την οποία ενημερώνεται η εν λόγω εταιρεία ότι για να εξεταστεί η σύνδεση του κτιρίου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στη ΡΑΕΚ για να καταταχθεί ο συγκεκριμένος χώρος ή μέρος αυτού ως κλειστό σύστημα διανομής.
 • Την επιστολή της εταιρείας Akritas Consulting Engineers προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Μαΐου, 2019 με την οποία η εταιρεία αιτείται για λογαριασμό της εταιρείας Zudolex Cyprus Ltd όπως  το υπό ανέγερση κτίριο Metropolis Mall στη Λάρνακα καταταχθεί ως κλειστό σύστημα διανομής σύμφωνα με το Μέρος VIII, άρθρο 57 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003-2018. 
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 Ιουνίου, 2019 στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι για να μπορέσει η ΡΑΕΚ να κατατάξει ένα σύστημα ως κλειστό σύστημα διανομής και να αδειοδοτήσει οντότητα ως «Διαχειριστή Συστήματος Διανομής» θα πρέπει να τροχοδρομηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στη Νομοθεσία. Παράλληλα με την τροποποίηση της νομοθεσίας η ΡΑΕΚ μπορεί να εξετάσει την έκδοση κριτηρίων ώστε ένα σύστημα να καταταχθεί ως κλειστό σύστημα διανομής και κατά πόσο τα εμπορικά κέντρα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επιπλέον στο σημείωμα αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνουν οικιακούς καταναλωτές και όπου η χρέωση που πληρώνει ο εμπορικός καταναλωτής ο οποίος ενοικιάζει συγκεκριμένο χώρο σε ένα εμπορικό κέντρο δεν αναφέρεται σε μονάδες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) αλλά σε μια χρέωση η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα διοικητικά έξοδα (ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα κτλ) τότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύνδεση από τον ΔΣΔ με ένα μόνο μετρητή.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Akritas Consulting Engineering ημερομηνίας 27 Ιουνίου, 2019 με την οποία ενημερώνει την εν λόγω εταιρεία ότι μπορεί να ακολουθηθεί η υφιστάμενη πρακτική σύνδεσης άλλων εμπορικών κέντρων από τον ΔΣΔ με τη χρήση ενός μόνο μετρητή νοουμένου ότι δεν περιλαμβάνονται οικιακοί καταναλωτές στο δίκτυο και ότι η χρέωση που πληρώνει ο εμπορικός καταναλωτής ο οποίος ενοικιάζει συγκεκριμένο χώρο σε ένα εμπορικό κέντρο δεν αναφέρεται σε μονάδες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) αλλά σε μια χρέωση η οποία αφορά πακέτο υπηρεσιών όπως λόγου χάρη διοικητικά έξοδα (ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα κτλ).
 • Τη συνάντηση της ΡΑΕΚ με τον ΔΣΔ ημερομηνίας 26 Ιουνίου, 2019 στην οποία:
  • ο ΔΣΔ υπέδειξε κατόπιν αιτήματος της ΡΑΕΚ παρόμοιου τύπου περιπτώσεις οι οποίες δυνατόν να αποτελούν κλειστά συστήματα διανομής,
  • η ΡΑΕΚ επεσήμανε στον ΔΣΔ ότι αναμένει γραπτώς τον κατάλογο με όλες τις πιθανές περιπτώσεις που δυνατό να εφαρμόζουν παρόμοια πρακτική σύνδεσης.
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά τα άρθρα 2 (ορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής) και 57(κλειστά συστήματα διανομής) σύμφωνα με τα οποία διαφαίνεται ότι για να μπορέσει η ΡΑΕΚ να κατατάξει ένα σύστημα ως κλειστό σύστημα διανομής και να αδειοδοτήσει οντότητα ως «Διαχειριστή Συστήματος Διανομής» θα πρέπει να τροχοδρομηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στη Νομοθεσία λόγω του ότι η ίδια νομοθεσία δεν προβλέπει την αδειοδότηση διαχειριστών συστημάτων διανομής που να σχετίζονται με κλειστά συστήματα διανομής. 
 • Τις πρόνοιες της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, αναφορικά με τις ‘Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών’ όπου προβλέπεται η δημιουργία ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και η παροχή δικαιώματος διαχείρισης δικτύου διανομής στην περιοχή λειτουργίας των εν λόγω κοινοτήτων υπό προϋποθέσεις. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με την οποία θα επισημάνει το κενό του νομοθετικού πλαισίου και θα εισηγείται την άμεση τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή εφαρμογή των προνοιών περί κλειστού συστήματος διανομής ως επίσης και η άμεση εναρμόνιση και εφαρμογή των προνοιών περί ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών.
 2. Να καλέσει τον ΔΣΔ να επεξηγήσει άμεσα τους λόγους για τους οποίους δεν ενημέρωσε εξαρχής τη ΡΑΕΚ:
  • για τις περιπτώσεις των εμπορικών κέντρων και άλλου παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις (Αρχή Λιμένων, Διεθνείς Αερολιμένες κλπ.)  και την σχετική πρακτική σύνδεσης,
  • ότι οι εν λόγω περιπτώσεις δυνατό να εμπίπτουν στα κλειστά συστήματα διανομής,
  • γιατί η κάθε περίπτωση φαίνεται να έτυχε διαφορετικού χειρισμού.
 3. Μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, σημείο 1 πιο πάνω, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάταξη ενός συστήματος ως κλειστό σύστημα διανομής. 
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 5. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.