Αρ. Απόφασης: 164/2018

Ημερομηνία: 21/08/2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και Π42-2017 Άδειας Λειτουργίας


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
 
  1. Να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π42-2017 Άδεια Λειτουργίας για  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος τοποθετημένο σε ιχνηλάτες μονού άξονα.
  2. Να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π42-2017 Άδεια Λειτουργίας για προσθήκη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, η οποία θα αποτελεί αποκλειστικά μέρος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  3. Η παρούσα απόφαση, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς .  
  4. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  αρχικά εκδοθείσας άδειας.