Αρ. Απόφασης: 161/2022

Ημερομηνία: 31/05/2022

Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ και Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 32/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.8/18-2022 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2022», ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, Εισερχ. 2059/22, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 με θέμα «Βασικές Τιμές και Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2022», ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022, Εισερχ. 2225/22, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 390/2022, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών και Τιμής Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας.  
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών, οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ και οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ όπως έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ Παραγωγή και την ΑΗΚ Προμήθεια, έχουν υπολογιστεί ορθά, στο πλαίσιο της εξουσίας τους δυνάμει του άρθρου 23 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2022:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00024311
Μέση τάση 0.00024098
Ψηλή τάση 0.00023889
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
Η αύξηση στους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) οφείλεται εν μέρη σε:
 1. σε καθυστερήσεις υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031 (επιστολή Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021), και συγκεκριμένα των έργων με Αρ. 6, 12, 25, 27, 29, 30, 61, 62, 67, 104, και 105 τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις από ένα μέχρι επτά έτη.  Η ΡΑΕΚ προτρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ να επιληφθεί του θέματος για να ολοκληρωθούν τα πιο πάνω έργα από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ΑΗΚ, άμεσα,  
 2. στην αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή που σχετίζεται με την αντικατάσταση της παραγωγής ΑΠΕ με παραγωγή από συμβατικές μονάδες κατά τις απογευματινές ώρες.
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις ακόλουθες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00024098
Μέση τάση 0.00023889
Ψηλή τάση 0.00023551
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 7.502
Μέση τάση 7.439
Ψηλή τάση 7.338
 1. Να δώσουν οδηγίες στην  ΑΗΚ Προμήθεια να εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις αναθεωρημένες βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουνίου 2022, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2022  και μετέπειτα.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.