Αρ. Απόφασης: 161/2017
 
Ημερομηνία: 04 Αυγούστου 2017

Θέμα: ​
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Αύγουστος 2017 - Δεκέμβριος 2017

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 23/2017, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2017, ωστόσο τέθηκαν περιορισμοί στις ποσότητες υγρών καυσίμων Diesel και HFO 1% που εγκρίθηκαν για ανάκτηση (παράγραφος 3 της Απόφασης Αρ. 23/2017) μέχρις ότου η ΑΗΚ υποβάλει στη ΡΑΕΚ:
  • αναλυτικό κατάλογο ενεργειών που έγιναν ή/ και θα γίνουν από την ΑΗΚ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη διακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Η/Σ) Βασιλικού,
  • επίσημο πόρισμα από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τα αίτια του ατυχήματος στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του Η/Σ Βασιλικού,
  • αναλυτικό πρόγραμμα επιδιόρθωσης της εν λόγω μονάδας, και
  • σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Παραγωγής ΑΗΚ για το έτος 2017. 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2017 (Αρ. Φακ. OA6/AC/137/1166661) με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ για Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων και Βασικές Τιμές για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2017».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2017 στο οποίο καταγράφονται τα σχόλια και εισηγήσεις του Γραφείου σε σχέση με τα στοιχεία που υπέβαλε η ΑΗΚ. 
 • Τις συναντήσεις μεταξύ ΡΑΕΚ-ΑΗΚ στις 6 Μαρτίου 2017 και στις 9 Μαρτίου 2017, στις οποίες συζητήθηκε το θέμα της ρήτρας καυσίμου για το έτος 2017 και ειδικότερα οι πρόνοιες της Απόφασης Αρ. 23/2017 σε σχέση με τους περιορισμούς στις ποσότητες καυσίμου. 
 • Τις επιστολές της ΑΗΚ ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017 (Αρ. Φακ. ΠΗΑ/Μ.1) και 8 Ιουνίου 2017 (Αρ. Φακ. Π/1/7-2017) στις οποίες επισυνάπτεται ενημέρωση από τους ασφαλιστές και αντασφαλιστές της ΑΗΚ για την ανταπόκριση τους στις ζημιές που έχουν προκύψει.
 • Το γεγονός ότι στους πρώτους μήνες του 2017, έχει παρατηρηθεί ανάκτηση εσόδων μέσω της ρήτρας καυσίμου η οποία είναι ψηλότερη από το πραγματικό κόστος κατανάλωσης καυσίμου της ΑΗΚ, λόγω του διαφορετικού μίγματος καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, που προέκυψε από τη μη λειτουργία της μονάδας Αποθείωσης της Μονάδας 3 του Η/Σ Βασιλικού.
 • Τη συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ-ΑΗΚ στις 18 Ιουλίου 2017 στην οποία συζητήθηκε το θέμα της υπερανάκτησης του κόστους καυσίμου από την ΑΗΚ για την περίοδο Δεκέμβριος 2016 – Ιούλιος 2017, ο τρόπος επιστροφής της υπερανάκτησης αυτής στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, και η εφαρμογή αναθεωρημένων συντελεστών ρήτρας καυσίμου για το υπόλοιπο τους έτους 2017 έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ότι η Μονάδα 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Βασιλικού είναι εκτός λειτουργίας.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2017 (Αρ. Φακ. OA6/AC/137/1165109) στην οποία προτείνεται: 
  • Η αναθεώρηση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου και των τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο 1 Αυγούστου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ότι η μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του Η/Σ Βασιλικού είναι εκτός λειτουργίας.
  • Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης υπερανάκτησης, η οποία προέκυψε από την απώλεια της Μονάδας Αποθείωσης για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Ιουλίου 2017, και εισήγηση για τον τρόπο επιστροφής του ποσού αυτού προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, για το υπόλοιπο του έτους 2017:
 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Καταναλωτές
  €σ/kWh/ €5σ
Χαμηλή τάση 0,00115
Μέση τάση 0,00112
Ψηλή τάση 0,00110
 
Σημειώνεται ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 5 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/ Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ €5σ
Χαμηλή τάση 0,00112
Μέση τάση 0,00110
Ψηλή τάση 0,00108
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 6,974
Μέση τάση 6,829
Ψηλή τάση 6,723
 
 1. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως εφαρμόσει τις αναθεωρημένες ρήτρες καυσίμου και βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Αυγούστου 2017, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και μετέπειτα.
 2. Να εγκρίνουν τον υπολογισμό της εκτιμώμενης υπερανάκτησης ύψους €5,11 εκ., και τη μείωση του μέσου σταθμικού κόστους καυσίμου κάθε μήνα, αρχίζοντας από τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου του Ιουλίου 2017, κατά €1,022 εκατομμύρια το μήνα, για 5 μήνες.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως προχωρήσει στον υπολογισμό της πραγματικής υπερανάκτησης για τους μήνες Δεκέμβριος 2016 – Ιούλιος 2017, ο οποίος να μην βασίζεται σε προβλέψεις του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, και τον υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα αναπροσαρμόσει τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου για το υπόλοιπο 2017.
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕΚ για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με την ανταπόκριση των ασφαλιστών της ΑΗΚ στις ζημιές που έχουν προκύψει στη μονάδα αποθείωσης της Μονάδας 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Βασιλικού. Η ΡΑΕΚ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα της ασφάλειας και από αυτές θα εξαρτηθεί ο υπολογισμός του τελικού ποσού αναπροσαρμογής του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου.

Η Απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ για τις άμεσες ενέργειες της.
 
Λευκωσία, 4 Αυγούστου 2017