Αρ. Απόφασης: 159/2023

Ημερομηνία: 30/05/2023

Θέμα: 
Παράταση της Χρονικής Διάρκειας της Υπ’ Αριθμόν Κ44-2012 Άδειας Κατασκευής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 30 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 36/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ44-2012 Άδειας κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, ηλιοθερμικός σταθμός, εγκατεστημένης ισχύος 50MWe, στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873),
 • Το αίτημα της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873), ημερομηνίας 13/05/2022 με Αρ. Εισερχ. 2033/2022, για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ44-2012 Άδειας κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Οι επιστολές της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24/05/2022 και 03/08/2022 και Αρ. Εξερχ. 816/2022 και 1352/2022 αντιστοίχως, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
 • Οι επιστολές της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873), ημερομηνίας 10/06/2022 και 10/10/2022 και Αρ. Εισερχ. 2636/2022 και 4939/2022 αντιστοίχως, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 380/2023, ημερομηνίας 26/05/2023, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 26, 30 και 32,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Το αίτημα παράτασης συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία και θεωρείται πλήρες,
 • Η εταιρεία αναφέρει εξωγενείς παραμέτρους οι οποίες κατά την άποψη της επηρέασαν την υλοποίηση του έργου όπως:
  • Η απόρριψη αρχικά από τη ΡΑΕΚ των αιτήσεων της εταιρείας στις 16/06/2010 και η ανάκληση της απόφασης απόρριψης των αιτήσεων και έκδοσης της υπ’ αριθμόν Κ44-2012 Άδειας Κατασκευής και Π35-2012 Άδειας Λειτουργίας,
  • η καθυστέρηση υλοποίησης του νέου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού προκαλεί καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδύσεων η οποία όπως αναφέρει έχει μετατεθεί ενδεικτικά περί το 2024,
  • Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της διακυβερνητικής συμφωνίας για την ανάπτυξη περιοχών των Βρετανικών Βάσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ τελικά στις 16/05/2022 και ως εκ τούτου η αίτηση για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής εκκρεμούν από το 2013, και
  • Η περιοριστική ρήτρα του όρου 18 των Αδειών η οποία περιόριζε την δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών και συνέβαλε καταπιεστικά στο επενδυτικό ενδιαφέρον και προοπτική έχει τροποποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, και
 • Η εταιρεία δεν έκανε οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους που δεν υπέβαλε αίτηση στα Σχέδια του ΥΕΕΒ για ένταξη στην Μεταβατική Ρύθμιση με τελική κατάληξη των έργων στην ΑΑΗ,
 • Η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου για σκοπούς υλοποίησης του αδειοδοτημένου έργου της Άδειας από την εταιρεία κατέθεσε αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής τον Οκτώβριο του 2018,
 • Η Δήλωση Πολιτικής από τον Διοικητή των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων η οποία ενέκρινε την Πολιτική για την Προαγωγή, τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την προστασία του Περιβάλλοντος στις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων και ρυθμίζει την ανάπτυξη εντός των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας τέθηκε σε ισχύ στις 16/05/2022, και
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου έχουν ημερομηνία 27/05/2013 και έχουν κατατεθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για έκδοση άδεια οικοδομής το 2018, και ως εκ τούτου δείχνουν ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει εξοπλισμό και τεχνολογία από το 2013, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει η εταιρεία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι για το αδειοδοτημένο έργο δεν θα υπάρχει εγγυημένη τιμή πώλησης και εγγυημένη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και θα λειτουργεί στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Η κατάθεση αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής από την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου για σκοπούς υλοποίησης του αδειοδοτημένου έργου της Άδειας από την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2018 δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου εξακολουθεί να έχει ως σκοπό του την υλοποίηση του έργου από την εταιρεία στα τεμάχια του,
 • Με την έγκριση της Πολιτικής για την Προαγωγή, τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την προστασία του Περιβάλλοντος στις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16/05/2022, μπορεί να προχωρήσει η εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, και
 • Η εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες για υλοποίηση του έργου, όπως κατάθεση αιτήσεων για εξασφάλιση άλλων αδειών καθώς και ενέργειες για εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873) για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ44-2012 Άδειας κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, ηλιοθερμικός σταθμός, εγκατεστημένης ισχύος 50MWe, στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού μέχρι τις 28/06/2027.
 2. Να καλέσουν την εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873) να υποβάλει εντός 30 ημερών προς έγκριση στη ΡΑΕΚ επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Σταθμού σε μορφή Gantt Chart.
 3. Να καλέσουν την εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873) μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο έκθεση προόδου των εργασιών υλοποίησης του έργου, στην οποία να αποτυπώνεται το ποσοστό προόδου της κάθε δραστηριότητας όπως αυτή θα καταγράφεται στο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
 4. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία AC Cyprus Power Thermal Ltd (ΗΕ 252873) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.