Αρ. Απόφασης: 159/2022

Ημερομηνία: 31/05/2022

Θέμα: 
Αίτημα Ανάκλησης της εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) της Υπ’ Αριθμόν Κ71/2020 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και αφού εκτίμησαν ότι ο ίδιος ο αδειούχος αιτείται την ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ71/2020 Άδειας Κατασκευής καθότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούμενες άδειες, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ71/2020 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 80MWp, και κυψέλες καυσίμων, εγκατεστημένης ισχύος 6MW, με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω αποθήκευσης υδρογόνου, αποθηκευτικής ενέργειας 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών, αποθηκευτικής ενέργειας 30 MWh, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291).
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.