Αρ. Απόφασης: 1585 / 2016

Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: Αποδεκτές Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού που πρέπει να υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ μαζί με την αίτηση για Χορήγηση Αδείας Κατασκευής Αιολικού Πάρκου

 Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015,
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμών, και συγκεκριμένα των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών, Κ.Δ.Π. 538/2004,
 • Την υπ’ αριθμό 83/2006 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 04/05/2006, με την οποία η ΡΑΕΚ καθόρισε τα κριτήρια για τις αποδεκτές Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού που πρέπει να υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ μαζί με την αίτηση για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια για Κατασκευή Αιολικού Πάρκου, 
 • Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, που καθορίζουν επακριβώς και λεπτομερώς, 
  • Tις προδιαγραφές των εργαστηρίων που διενεργούν τις μετρήσεις του Αιολικού Δυναμικού και την υποχρέωση διαπίστευσης τους
  • Την διαδικασία διενέργειας των μετρήσεων,
  • Την διαδικασία ανάλυσης και επεξεργασίας των μετρήσεων,  
    
και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι η υπ’ αριθμό 83/2006 απόφαση της ΡΑΕΚ χρήζει επικαιροποίησης για να συνάδει με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό 83/2006 απόφαση τους, ημερομηνίας 04/05/2006, και να τροποποιήσουν τα κριτήρια για τις αποδεκτές Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για εμπορικούς σκοπούς.

Οι αναγκαίες και αποδεκτές Μετρήσεις του Αιολικού Δυναμικού που υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ μαζί με την αίτηση για Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για εμπορικούς σκοπούς πρέπει:
 
 1. Να εκτελούνται από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με τα εκάστοτε εν ισχύ πρότυπα, ISO/IEC 17025:2005, ή όποιο άλλο το αντικαταστήσει,
 2. Να εκτελούνται σε αντιπροσωπευτική θέση και ύψος ως προς τον προτεινόμενο σταθμό,
 3. Η διάρκεια των μετρήσεων να είναι ίση ή και μεγαλύτερη με 1 έτος με ποσοστό πληρότητας 85% ή 6 μήνες αν η μέση ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από 7,5m/s με ποσοστό πληρότητας 90%,
Τα αποτελέσματα των πιο πάνω μετρήσεων του Αιολικού Δυναμικού θα πρέπει να αναλύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα Αιολικής Ενέργειας, τα πρότυπα IEC 61400 ή όποιο άλλο τα αντικαταστήσει