Αρ. Απόφασης: 157/2018

Ημερομηνία: 03 Αυγούστου 2018

Θέμα: Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ 

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
  • Την Απόφαση Αρ. 97/2018 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε και δημοσίευσε το έγγραφο «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ».
  • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2018 στο οποίο φαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ» αναφορικά με τον υπολογισμό του συντελεστή Κt, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση και δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ του εγγράφου «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ – Αναθεώρηση 1» όπως αυτό παρουσιάζεται στο Συνημμένο 1 και την ανάλογη τροποποίηση του Αγγλικού Κειμένου (ανεπίσημη μετάφραση).
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.