Απόφαση Αρ. 1557 / 2016

Ημερομηνία: 2 Σεπτεμβρίου 2016


Θέμα: Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Την Απόφαση Aρ. 1311/2015 «ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2015, στην οποία αναφέρεται ότι:
«το θέμα του κόστους των δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων και της συμπερίληψης τους στην τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα τύχει περαιτέρω μελέτης σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή και Κυβερνητική Πολιτική για το θέμα, καθώς και τυχόν δεσμεύσεις του Κράτους έναντι της ΕΕ»,
 
 • Την Απόφαση Aρ. 1500/2016 «ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2016, στην οποία αναφέρεται ότι:
«η ρήτρα καυσίμου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής αφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ δεν θα αναθεωρηθούν επί του Παρόντος, αφού υπόκεινται σε λεπτομερή μελέτη από τη ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί μετά τη λήξη της εις βάθους μελέτης από τη ΡΑΕΚ σχετικά με την τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»,
 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα «Αγορά Θερμοκηπιακών Αερίων από την ΑΗΚ», Αρ. Φακ. 04.01.03.01-390/2016 ημερομηνίας 25 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε τις απόψεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με θέσεις της της ΑΗΚ αναφορικά με την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων προς την ΑΗΚ και την συνεισφορά των ΑΠΕ στη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων,
 • Την απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Αρ. Φακ. 04.01.03.01/1672-16 ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2016, στην οποία ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο ισχυρισμός της ΑΗΚ ότι:
«κατά την κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων στην ΑΗΚ λαμβάνεται υπόψη η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και ως εκ τούτου η κατανομή είναι μικρότερη σε σχέση με την κατανομή που θα γινόταν χωρίς την εν λόγω αναμενόμενη διείσδυση των ΑΠΕ» 

δεν ισχύει,
 • Την απαντητική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Αρ. Φακ. 04.01.03.01/1839-16 ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2016, στην οποία παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία του περιβαλλοντικού δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(tCO2/MWh) των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ για τα έτη 2012-2015 όπου διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία μείωση,
 • Το γεγονός ότι ο μηχανισμός εμπορίας των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αλληλένδετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
 • Το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και επομένως οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ θα πρέπει να αποζημιώνονται για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που επιφέρουν,
 • Το γεγονός ότι ο υπολογισμός της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να είναι κοστοστρεφής έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη που αποφεύγονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα,

Αποφάσισαν 

να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως συμπεριλάβει στον υπολογισμό της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το αποφυγόν κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων το οποίο η ΑΗΚ δεν επωμίζεται λόγω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι βασικές τιμές και οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ που θα συμπεριλαμβάνουν τα πιο κάτω:
 
 1. Αποφυγόν κόστος καυσίμου,
 2. Αποφυγόν μεταβλητό κόστος συντήρησης,
 3. Αποφυγόν κόστος δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων,
 4. Αποφυγόν κόστος συνδρομής προς τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).
θα πρέπει να υποβληθούν από την ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ για έγκριση.

Η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βρίσκεται κάτω από λεπτομερή μελέτη και θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.