Αρ. Απόφασης: 155/2022

Ημερομηνία: 31/05/2022

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 32/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/ΑC/137.8/2-2021, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ης ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 3389/2021,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1283-21, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021 προς ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», 
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022», Αρ. Εισερχ. 3430/2021,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Επιστολή προς ΡΑΕΚ 06092021_αναλυτικά στοιχεία», Αρ. Εισερχ. 3521/2021, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 660/2021, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω μη διαθεσιμότητας Μονάδας 3 για ηλεκτροπαραγωγή», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 692/2021, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2020 και τα Προτεινόμενα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2022»,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Παραγωγή, υπ’ Αρ. 18/2021, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 και Απολογιστικές Αναπροσαρμογές 2020»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1486-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1494-21, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2021 προς την Γενική Διεύθυνση της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1275670, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4020/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/ΑC/137/12-2021, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4060/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 763/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Έξοδα Κοινών Υπηρεσιών που επιμερίζονται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των Δραστηριοτήτων», 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 759/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022 – Αναθεωρημένο Σημείωμα», 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1642-21 ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιπρόσθετο Λειτουργικό κόστος λόγω μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού»,
 • H επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/Α1277348, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4558/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ02/326.7/18-2021, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 4554/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 834/2021, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022», 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1746-21, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με Αρ. Φακ. ΔΣ31/210.4.19/213998 με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031», Αρ. Εισερχ. 5093/2021,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ.Φακ. Μ/Μ.1 ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα «Επιπρόσθετο Λειτουργικό Κόστος Λόγω μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού», Αρ. Εισερχ. 798/2022, 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ.Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/8-2022, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 1030/2022, 
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 1113/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», Αρ. Εισερχ. 1114/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, με θέμα «ΕΕ 2022_διόρθωση_Μονάδες αποθείωσης 1+2», Αρ. Εισερχ. 1137/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 180/2022, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2022 – Αναθεώρηση Ε.Ε. των Δραστηριοτήτων»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», Αρ. Εισερχ. 1114/2022,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/328.8/8.1-2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022» ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, Αρ. Εισερχ. 1459/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/643-22 ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022»,
 • Η επιστολή του ΔΣ της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΠ/AC/137/A1286616 ημερομηνίας 10 Μαΐου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 1934/22,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/328.8/8.2-2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2022» ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, Αρ. Εισερχ. 1942/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής με θέμα «Έργο για Αποθείωση» ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, Αρ. Εισερχ. 2142/2022,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/8.3-2022 με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2022», ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, Αρ. Εισερχ. 2182/22,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 363/2022, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022 – Τελική Υποβολή»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 366/2022, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, με θέμα «Έξοδα κοινών υπηρεσιών που επιμερίζονται στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των Δραστηριοτήτων – Τελική Υποβολή»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. Π/1/2-2022, ημερομηνίας 25 Μάϊου 2022, με θέμα «Μειωμένα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για τα έτη 2020-2022», Αρ. Εισερχ. 2316/22.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 338/2021, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 με θέμα «Διεξαγωγή Εσωτερικής Έρευνας για επιπρόσθετο Λειτουργικό Κόστος Ηλεκτροπαραγωγής»,
 • Το γεγονός ότι με την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1642-21 ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, έχει ζητηθεί η διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας αναφορικά με το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω της μη διαθεσιμότητας της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού μετά από την πυρκαγιά στη Μονάδα Αποθείωσης της Μονάδας 3 στις 30 Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΚ με σκοπό την απόκτηση της πλήρους και διάφανους εικόνας,
 • Την Έκθεση με τα αποτελέσματα της Εσωτερικής Έρευνας που διεξήχθη αναφορικά με το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω της μη διαθεσιμότητας της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού μετά από την πυρκαγιά στη Μονάδα Αποθείωσης της Μονάδας 3 στις 30 Νοεμβρίου 2016 όπως αυτά έχουν αποσταλεί στη ΡΑΕΚ με την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. Μ/Μ.1 ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 82/2022, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 115/2022, ημερομηνίας 3 Μαϊου 2022   με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031».
 
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι ο υπολογισμός των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2022 της ΑΗΚ Παραγωγής συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα εκτίμησαν την αναγκαιότητα έγκρισης αυτού. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους, και δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.130(Ι)/2021, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Παραγωγή για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή στις 11 Μαΐου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Η κεφαλαιουχική δαπάνη των €5.800.000 για την Αποξήλωση Μονάδων Ατμού Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής δεν εγκρίνεται αφού εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2022. Όταν και εφόσον αυτό διεξαχθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα. 
  2. Το ποσό των €78.900 για Ενοίκια δεν εγκρίνεται αφού το κόστος των ενοικίων που συμπεριλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα, πλέον κεφαλαιοποιείται. 
  3. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις" από το αίτημα των €35.200 εγκρίνεται ποσό ύψους €10.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ.
  4. Εγκρίνεται το επιπρόσθετο κόστος ουρίας και λαδιού λίπανσης ύψους €5.198.905 όπως αυτό έχει υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/8.1-2022 ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, και η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου εξόδου ως μη ελέγξιμη λειτουργική δαπάνη.
  5. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2022 όπως αυτές έχουν υποβληθεί.
  6. Αναφορικά με το κεφαλαιουχικό κόστος που θα συμπεριληφθεί στη ΡΒΑΠ για την Εγκατάσταση μονάδων αποθείωσης στις μονάδες 1 και 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού:
   1. Το αρχικό ποσό συμβολαίου μειώνεται κατά €3,600,000 που αποτελεί το κόστος επίσπευσης, αφού σύμφωνα με την Απόφαση 142/2019 της ΡΑΕΚ «το κόστος επίσπευσης για την εγκατάσταση των μονάδων αποθείωσης και κατακράτησης σωματιδίων στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού των €3,600,000, θα θεωρηθεί εύλογο μόνο στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν υποβληθεί και οι Μονάδες 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού τεθούν στη διάθεση του ΔΣΜΚ κατά την 05.06.2020 και 30.06.2020 αντίστοιχα. Πιθανή καθυστέρηση στην παράδοση οποιασδήποτε εκ των δύο Μονάδων, ανεξαρτήτως διάρκειας και αιτίας, σημαίνει ότι το κόστος επίσπευσης που καταβλήθηκε δεν συνεπάγεται κανένα όφελος, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογο».
   2. Η διαφοροποίηση Αρ. 14 ύψους €6,253,574 δεν εγκρίνεται για συμπερίληψη στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2022 αφού δεν έχει εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.  Όταν και εφόσον εγκριθεί τότε μπορεί να περιληφθεί στη ΡΒΑΠ.
 2. Στα Επιτρεπόμενα Έσοδα που εγκρίθηκαν στο σημείο 1 πιο πάνω περιλαμβάνεται ποσό ύψους €34,7εκ. που αφορά αύξηση στο κόστος καυσίμου στη βασική τιμή και οφείλεται :
  1. σε καθυστερήσεις υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031 (επιστολή Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021), και συγκεκριμένα των έργων με Αρ. 6, 12, 25, 27, 29, 30, 61, 62, 67, 104, και 105 τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις από ένα μέχρι επτά έτη.  Η ΡΑΕΚ προτρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ να επιληφθεί του θέματος για να ολοκληρωθούν τα πιο πάνω έργα από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς ΑΗΚ, άμεσα,  
  2. στην αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή που σχετίζεται με την αντικατάσταση της παραγωγής ΑΠΕ με παραγωγή από συμβατικές μονάδες κατά τις απογευματινές ώρες.
 3. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2020 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/AC/137/326.8/3-2021, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος από την καθυστέρηση στη διόρθωση της Μονάδας 3, του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού, ύψους €9.369.040 δεν εγκρίνεται για συμπερίληψη στις απολογιστικές αναπροσαρμογές του έτους 2020 που θα εφαρμοστούν στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του έτους 2022. 
 4. Το αίτημα για συμπερίληψη του ποσού των €9.369.040 θα επανεξεταστεί με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διεξαγωγής εσωτερικής έρευνας από την ΑΗΚ αναφορικά με το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος λόγω της μη διαθεσιμότητας της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού μετά από την πυρκαγιά στη Μονάδα Αποθείωσης της Μονάδας 3 στις 30 Νοεμβρίου 2016.
 5. Για το έτος 2022, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Παραγωγής παραμένει στο 4,6%.
 6. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια, τη διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ), υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 7. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ την πιο πάνω διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ), συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 8. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 9. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.