Αρ. Απόφασης: 153/2019

Ημερομηνία: 21/06/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της ΑΗΚ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να χορηγήσει Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην ΑΗΚ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 58/48, τεμάχιο 14 στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  3. Η Άδεια Κατασκευής θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.