Αρ. Απόφασης: 149/2024

Ημερομηνία: 30/04/2024

Θέμα:
 8 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  31,7MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1.  Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Nayan Enterprises Ltd (ΗΕ 377256), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 31/63, τεμάχιο 475 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A.CH. DMD Future Energy Ltd (ΗΕ 450330), συνολικής εγκατεστημένης 1,1MWp,  στο Φ/Σχ. 45/07, τεμάχιο 14 στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 124 Ltd (ΗΕ 444554), συνολικής εγκατεστημένης 8MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 8MW και αποθηκευτική ισχύ 8MWh στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχια 10, 11, 14, 15, 45 στον Πάνω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 124 Ltd (ΗΕ 444554), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,2MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2,2MW και αποθηκευτική ισχύ 2,2MWh στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχια 16, 44, 46, 47 στον Πάνω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Phoenix Power 4 Ltd (ΗΕ 445755), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,9MWp,  στο Φ/Σχ. -/2-273-377, τμήμα 13, τεμάχια 326, 329, 466 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Phoenix Power 4 Ltd (ΗΕ 445755), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7MWp,  στο Φ/Σχ. -/2-272-377, τμήμα 12, τεμάχιο 403 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία A.F. New-Age Constructions Ltd (ΗΕ 449065), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp,  στο Φ/Σχ. 29/18, τεμάχια 562, 622 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd (ΗΕ 363680), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp,  στο Φ/Σχ. 31/17Ε1, τμήμα 6, τεμάχιο 646 στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.