Αρ. Απόφασης: 148/2023

Ημερομηνία: 16/05/2023

Θέμα: 
Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Κόστους Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγή και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 33/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 2079/23, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 112/2023 με θέμα Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές», και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, Αρ. Εισερχ. 2181/23, με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 112/2023 με θέμα Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 5(1)(α), 19(3), 22 και 23,
 • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 (Ν. 107(I)/2022),
 • Τον περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 (Ν. 108(I)/2022),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 - Κ.Δ.Π. 208/2018 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» και ειδικά την παράγραφο 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 06/2022 (Κ.Δ.Π. 257/2022) «Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η για το Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας “Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017”»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 112/2023, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»,
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 78.656, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, με θέμα «Καθεστώτα Στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής», σύμφωνα με την οποία, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη της εν λόγω απόφασης μέχρι τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς, παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να λαμβάνουν την εκάστοτε τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, έως τη στιγμή της λειτουργίας της αγοράς, οπόταν τα έργα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στην ανταγωνιστική αγορά,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1557/2016, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα «Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 073/2018, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2018, με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τιμής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ»,
 • Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ.118/2017, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017, ως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, και ειδικότερα την παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Θ, 
 • Το έγγραφο του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) με τίτλο «Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design», ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, και
 • Τις πρόνοιες των Σχεδίων Χορηγιών και Καθεστώτων Στήριξης για σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία προνοούν ότι τα έργα που θα συμβληθούν με την ΑΗΚ Προμήθεια η οποία θα αγοράζει την παραγομένη ηλεκτρική ενέργεια στην εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Για τις περιπτώσεις όπου το κόστος αποφυγής θερμικής παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής είναι μεγαλύτερο από 11 σεντ/kWh, πρέπει να εφαρμόζεται μεθοδολογία αναπροσαρμογής κόστους καυσίμων βασικών διατιμήσεων έτσι ώστε το όφελος από την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας που αγοράζει η ΑΗΚ Προμήθεια σύμφωνα με την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 06/2022 και την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 112/2023, να μεταφέρεται στους καταναλωτές. Σε περίπτωση που είναι μικρότερο από 11 σεντ/kWh, τότε εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή καυσίμων όπως υπολογίζεται από την ΑΗΚ Παραγωγή, με βάση το Μέσο Σταθμικό Κόστος Καυσίμων, και
 • Η ΑΗΚ Προμήθεια πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα στην ΑΗΚ Παραγωγή τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής καυσίμων της Δ-Χ και του κόστους αποφυγής θερμικής παραγωγής της κάθε μήνα.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία που εισηγήθηκε η ΑΗΚ Προμήθεια αναφορικά με τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής καυσίμων για τις Βασικές Διατιμήσεις για την περίπτωση που το κόστος αποφυγής θερμικής παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής είναι μεγαλύτερο από 11 σεντ/kWh κρίνεται ότι είναι αντιπροσωπευτική του πραγματικού κόστους ενέργειας που αγοράζει η ΑΗΚ Προμήθεια.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 9, 22 και 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση και δημοσίευση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Κόστους Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων, ως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση της εισήγησης της ΑΗΚ Προμήθεια, με την επιστολή της ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023 και Αρ. Εισερχ. 2181/23 (Παράρτημα Ι) 
 2. Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλλει έγκαιρα στην ΑΗΚ Παραγωγή όλα τα αναγκαία στοιχεία για το σκοπό υπολογισμού της αναπροσαρμογής κόστους καυσίμων για καταναλωτές σε μονάδες εξαγωγής, όπως  έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ για σκοπούς υπολογισμού των βασικών διατιμήσεων του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβάλλονται από την ΑΗΚ Προμήθεια στην ΑΗΚ Παραγωγή στην αρχή κάθε έτους ή οποτεδήποτε αναθεωρηθούν, όπως περιγράφονται στα σημεία 1-4 της Παραγράφου 2.0, καθώς και οι μηνιαίες πωλήσεις του προηγούμενου έτους και η προβλεπόμενη μηνιαία αγορά ενέργειας από ΑΠΕ-Η, σημεία 1-2 της Παραγράφου 3.0 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Κόστους Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων.
 3. Η ΑΗΚ Παραγωγή να κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ την πιο πάνω αναπροσαρμογή καυσίμων της Δ-Χ και του κόστους αποφυγής θερμικής παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής, συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς, σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.
 4. Η ΑΗΚ Παραγωγή να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της σε μηνιαία βάση το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής και την τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ. 
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.