Απόφαση Αρ. 1479 / 2016

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2016


Θέμα: Ειδική Οικιακή Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών - Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σε συνεδρίαση τους αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
  • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2013, για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1/8/2013, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2013,
  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με τον έλεγχο της ανάκτησης του κόστους ΥΔΩ από την ΑΗΚ για το έτος 2015, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016,
  • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 15 Απριλίου 2016 στην οποία γίνεται εισήγηση για διαφοροποίηση στη χρέωση ΥΔΩ, από €0,00136/kWh, σε €0,00065/kWh,
  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με την αναθεώρηση του Τέλους ΥΔΩ λόγω της λήξης της ανάκτησης του αναδρομικού κόστους ΥΔΩ, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016,
Αποφάσισαν
 
  1. την έγκριση της αναθεωρημένης χρέωσης ΥΔΩ, όπως υποβλήθηκε από την ΑΗΚ, στα €0,00065/kWh για όλους τους καταναλωτές της ΑΗΚ. Η αναθεωρημένη χρέωση ΥΔΩ θα ισχύει στις τιμολογήσεις των καταναλωτών από την 1η Μαΐου 2016 (δηλαδή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαΐου 2016, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Μαΐου 2016).
  2. την έγκριση της ανάκτησης των πραγματικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 11.06.2015, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσθετο πραγματικό αριθμό ευάλωτων καταναλωτών οι οποίοι σταδιακά θα εντάσσονται στην ειδική διατίμηση με κώδικα 08. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους υπολογίζεται ο επιπρόσθετος αριθμός δικαιούχων που έχει ενταχθεί το τελευταίο εξάμηνο, και η ΑΗΚ υποβάλλει σχετική έκθεση στη ΡΑΕΚ για έγκριση εάν υπάρχει απαιτούμενη αναπροσαρμογή των ΥΔΩ.