Αρ. Απόφασης: 145/2017
 
Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2017

Θέμα: ​
Έγκριση Διαδικασίας Αλλαγής Προμηθευτή που Υποβλήθηκε από τον ΔΣΔ

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» με την οποία από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 τίθεται σε λειτουργία Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
  • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ η Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή,
  • Τα πρακτικά της συνάντησης μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ σχετικά με τη Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2017,
  • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΔ, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, με το οποίο υπέβαλε αναθεωρημένη  Διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή,
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη:
 
  • Την αναγκαιότητα υλοποίησης της Διαδικασίας Αλλαγής Προμηθευτή από τον ΔΣΔ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017 όπου τίθεται σε λειτουργία Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου καθώς και το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία,

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

Την έγκριση της προτεινόμενης Διαδικασίας Αλλαγής Προμηθευτή και των συνοδευτικών εγγράφων όπως υποβλήθηκαν από τον ΔΣΔ. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία θα βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τη ΡΑΕΚ και σε περίπτωση παρατήρησης συγκεκριμένων προβλημάτων δύναται να αναθεωρηθεί. 

Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΔ, για τις άμεσες του ενέργειες. 

Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Το σχετικό έντυπο αίτησης αλλαγής Προμηθευτή θα είναι διαθέσιμο από τον ΔΣΔ, τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ όσο και σε έντυπη μορφή.