Αρ. Απόφασης: 143/2017
 
Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2017
 
Θέμα:
Νέα Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2017, και ειδικότερα:
  • Το Άρθρο 24(1)(θ) και το άρθρο 24(1)(κγ) σύμφωνα με τα οποία ανάμεσα στους γενικούς στόχους της ΡΑΕΚ είναι να διασφαλίζει τις ανάγκες και να συμβάλλει στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών,
  • Το Άρθρο 24(2)(γ) και το άρθρο 92(4) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ, προς επίτευξη των στόχων της, μεριμνά ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών,
  • Το Άρθρο 25(1)(ε) σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ έχει εξουσία καθήκον και αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να ρυθμίζει τις διατιμήσεις.
 • Την Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας, Κ.Δ.Π. 200/2006, με την οποία ο Υπουργός έδωσε οδηγίες στη ΡΑΕΚ να επιβάλει σε όλους τους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρισμού, Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας αναφορικά με την τιμή της παροχής ηλεκτρισμού στις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες, και όλες τις μετέπειτα αποφάσεις του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τροποποίηση των δικαιούχων που εντάσσονται στις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας, με τελευταία την Κ.Δ.Π. 286/2016 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2010 για Επιβολή Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας – Διατίμηση για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες, με την οποία η ΡΑΕΚ επέβαλε σε όλους τους κατόχους Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού την ανάκτηση του κόστους από τη θέσπιση ειδικής διατίμησης για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες του Έντιμου Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μέσω αναπροσαρμογής των υπόλοιπων διατιμήσεών τους.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με την οποία εγκρίνονται τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και οι νέες Διατιμήσεις της κάθε ρυθμιζόμενης δραστηριότητας της ΑΗΚ.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ, Αρ. Πρωτ. ΑΗΚ ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2017, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ εισήγηση για τη Νέα Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017 στο οποίο:
  • Αξιολογείται η εισήγηση για τη νέα οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών στην πιο πάνω επιστολή της ΑΗΚ, και γίνεται σύγκριση της εισήγησης της ΑΗΚ με την υφιστάμενη ειδική οικιακή διατίμηση,
  • παρουσιάζονται οι εισηγήσεις και υπολογισμοί του Γραφείου της ΡΑΕΚ έτσι ώστε το ύψος της βασικής τιμής της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης να είναι στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο ύψος της υφιστάμενης ειδικής οικιακής διατίμησης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως για τις βασικές τιμές της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (νέος κώδικας 03), εφαρμοστεί είκοσι τοις εκατό (20%) μείωση σε σύγκριση με τη σταθερή και τη μεταβλητή χρέωση της βασικής τιμής της νέας διατίμησης οικιακής χρήσης μονής εγγραφής (νέος κώδικας 01).
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ όπως στα νέα σχέδια διατιμήσεων, να παρουσιάζονται τα κοστοστρεφή επίπεδα της ειδικής οικιακής διατίμησης, και να παρουσιάζονται ξεχωριστά οι μειώσεις στη σταθερή και μεταβλητή χρέωση για την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης.
 3. Όπως καθορίσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ως την ημερομηνία εφαρμογής της νέας ειδικής οικιακής διατίμησης. Δηλαδή, η εφαρμογή της νέας ειδικής διατίμησης, θα αρχίσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετέπειτα. 
 
Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2017