Αρ. Απόφασης: 14/2022

Ημερομηνία: 21/01/2022

Θέμα:
Αίτημα Της Kel. Sorokos Windfarm Ltd για Εξαίρεση από Πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 04/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Κ32/2008 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π38/2008 Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου 12MW της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας,
 • Η επιστολή της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, σχετικό αίτημα χορήγησης μερικής εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) – Έκδοση 4.0.0 και των εν ισχύ Τροποποιήσεων 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3, και συγκεκριμένα από τα εδάφια Τ16.4.2.1 και Τ16.4.5.3, Αρ. Εισερχ.4233/2021,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01/1652-21, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2021, ζητώντας όπως υποβάλει, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος, Αρ. Εξερχ. 1652/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣ24/230.4.1.30/213542, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ.4710/2021, με την οποία:
  • εξέφρασε ξανά την πρόθεση του ΔΣΜΚ για τροποποίηση του εδαφίου Τ16.4.5.3 των ΚΜΔ, ως αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί, και
  • ​υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τη θέση του σχετικά με το εν λόγω αίτημα της Kel. Sorokos Windfarm Ltd, με την οποία συστήνει όπως δοθούν μερικές εξαιρέσεις από τα εδάφια Τ16.4.2.1 (γ) και Τ16.4.5.3 σύμφωνα με τα όσα παραθέτει στην εν λόγω επιστολή, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01/1760-21, ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021, με την οποία έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την έγκριση της μερικής εξαίρεσης από το εδάφιο Τ16.4.2.1 (γ), Αρ. Εξερχ. 1760/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ24/230.4.1.30/213836, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ.5031/2021, με την οποία;
  • υπέβαλε  τη θέση του επί  των ερωτημάτων της ΡΑΕΚ,
  • εξέφρασε την πρόθεσή του για αναθεώρηση του εδαφίου Τ16.4.2.1 (γ) των ΚΜΔ, και
  • αναθεώρησε κατάλληλα την εισήγησή του για μερική εξαίρεση από το εδάφιο Τ16.4.2.1 (γ), κατόπιν σχετικής παρατήρησης της ΡΑΕΚ.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 784/2021, ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2021.
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 11/2022, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021).
 • Τους εν ισχύ ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0  και  των εν ισχύ Τροποποιήσεων 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, δυνάμει του όρου Τ0.8.6. των ΚΜΔ και θεώρησαν ότι οι λόγοι που έθεσε για την αιτούμενη εξαίρεση είναι βάσιμοι, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως δοθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd μερική εξαίρεση από την απαίτηση των παραγράφων Τ16.4.2.1 (γ) και Τ16.4.5.3 των εν ισχύ ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0 και των εν ισχύ τροποποιήσεων 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3, στη βάση της εισήγησης του ΔΣΜΚ, ως ακολούθως:
 • Τ16.4.2.1 (γ)
Εύρος Τάσης (pu) Χρόνος παραμονής σε λειτουργία
1,10Un<U≤1,20Un
60s εάν η τάση ενεργοποίησης του «OVRT operation mode» έχει ρυθμιστεί στο 1,10pu.
Απεριόριστος εάν η τάση ενεργοποίησης του «OVRT operation mode» έχει ρυθμιστεί στο 1,20pu.
Το «OVRT operation mode» θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣΜΚ.
1,20Un<U≤1,45Un 5s
1,45Un<U 0s
 • Τ16.4.5.3
Οι μονάδες να εξαιρούνται από τις πρόνοιες του Τ16.4.5.3. για εύρος τάσης 1,10Un<U≤1,20Un εάν και εφόσον επιλεγεί λειτουργία με απενεργοποιημένο το «OVRT operation mode» βάσει των οδηγιών του ΔΣΜΚ.
 1. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως τον καθ’ ύλη αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης.  
 2. Να καλέσουν την εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.