Αρ. Απόφασης: 139/2023

Ημερομηνία: 12/05/2023

Θέμα:
 Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023 – 2032

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 32/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032», Αρ. Εισερχ. 002/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιανουάριου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032 - Ορθή Επανάληψη», Αρ. Εισερχ. 163/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.03.01/429-23 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, με θέμα «Προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032», Αρ. Εξερχ. 429/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, με θέμα «Προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-203», Αρ. Εισερχ. 2121/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 140/2023, ημερομηνίας 28 Φεβρουάριου 2023 με θέμα «Προτεινόμενο από τον ΔΣΜΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023 – 2032»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 310/2023, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2023 με θέμα «Προτεινόμενο από τον ΔΣΜΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023 – 2032».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 73,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022) με τίτλο «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 115/2022, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022 με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2022 – 2031.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ επιστολογραφίας, ο ΔΣΜΚ με την τελευταία επιστολή του, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση το αναθεωρημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2023 – 2032,
 • Παρατηρούνται καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων μεταφοράς του προτεινόμενου ΔΠΑΣΜ 2023-2032,
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται νέα έργα στο προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2023-2032 και ως εκ τούτου δεν έχει εκπονηθεί τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας,
 • Καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2023-2032 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022),
 • Σύμφωνα με επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, αναμένεται να συνεχιστεί η προσπάθεια για την ετοιμασία μεθοδολογίας εκπόνησης των μελετών τεχνοοικονομικής ανάλυσης σκοπιμότητας, προς πλήρη εναρμονισμό με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2023-2032 καθώς και οι τροποποιήσεις που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ με το αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ 2023-2032, από τα οποία διαφαίνεται η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2023-2032 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022), μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου  Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.20/232396, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 2121/2023.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.