Αρ. Απόφασης: 139/2020
 
Ημερομηνία: 05/05/2020
 
Θέμα: Ολοκλήρωση Έρευνας για Πιθανή Παράβαση Απόφασης της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Προμήθεια) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020 υπ’ αριθμόν 28/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ο φάκελος της υπ’ αριθμό Αρ. ΠΘ1/2006 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/033-20 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2020 με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε ενημέρωση για τον τρόπο συμμόρφωσης της ΑΗΚ Προμήθειας με την Απόφαση Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής από ΑΠΕ» 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Έρευνα για συμμόρφωση με Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή» με την οποία η ΑΗΚ Προμήθεια έθεσε τις θέσεις της για τη συμμόρφωση της με την Απόφαση Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ,
 • Το πόρισμα της ερευνώντος λειτουργού Πόλυς Μενελάου-Δραγάτση Λειτουργού Α’ Οικονομικές Υπηρεσίες «Έρευνα για πιθανή παράβαση της Απόφασης Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Προμήθειας ΑΗΚ»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01.426Α/Α/1244406 ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2020 με την οποία υποβλήθηκαν οι γραπτές ενστάσεις της ΑΗΚ Προμήθειας σχετικά με το πόρισμα της έρευνας για πιθανή παράβαση της Απόφασης Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Προμήθειας ΑΗΚ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα της ερευνώντος λειτουργού Πόλυς Μενελάου-Δραγάτση, Λειτουργού Α’ Οικονομικές Υπηρεσίες «Ενστάσεις ΑΗΚ Παραγωγής και ΑΗΚ Προμήθειας αναφορικά με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για εκ πρώτης όψεως παράβαση» ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2019 με την οποία υποβλήθηκαν οι διατιμήσεις προμήθειας και χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και ειδικότερα το άρθρο 27,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», ΚΔΠ 208/2015,
 • Την Απόφαση Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ, με την οποία εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ,
 • Την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ με την οποία εγκρίθηκαν οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού για το έτος 2020,
 • Την Απόφαση Αρ. 07/2020 της ΡΑΕΚ, με την οποία αποφάσισε όπως διενεργηθεί έρευνα για εξέταση πιθανής παράβασης Απόφασης της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Προμήθειας),
 • Την Απόφαση Αρ. 60/2020 της ΡΑΕΚ, με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε να επιδώσει ειδοποίηση εκ πρώτης όψεως παράβασης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, συνοδευόμενη από το πόρισμα με θέμα «Έρευνα για πιθανή παράβαση της Απόφασης Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Προμήθειας ΑΗΚ».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι:
 • Δεν υπήρξε συμμόρφωση από την ΑΗΚ (Προμήθεια) με την Απόφαση Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής από ΑΠΕ».
 • Οι λόγοι που αναφέρει η ΑΗΚ (Προμήθεια) στην επιστολή της Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01.426Α/Α/1244406 ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2020 και για τους οποίους ισχυρίζεται ότι δεν κατέστη δυνατή η συμμόρφωση με την Απόφαση Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και δεν αναιρούν το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με την εν λόγω Απόφαση.
 • Επειδή η ΡΑΕΚ, με την Απόφαση Αρ. 05/2020 ενέκρινε τις επαναϋπολογιζόμενες από τη ΡΑΕΚ διατιμήσεις προμήθειας και χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ), δεν υπάρχει περιθώριο επανόρθωσης από την ΑΗΚ (Προμήθεια) της παράβασης της Απόφασης Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ.
Ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Η έρευνα για Πιθανή Παράβαση Απόφασης της ΡΑΕΚ από την ΑΗΚ (Προμήθεια) Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ολοκληρώθηκε.
 2. Να καλέσουν την ΑΗΚ (Προμήθεια) όπως λάβει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για να εμποδίσει κάθε μελλοντική παραβίαση της Απόφασης Αρ. 120/2019 της ΡΑΕΚ και, συγκεκριμένα  όπως με την υποβολή των διατιμήσεων επόμενων ετών τηρεί όλες τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, και σε περίπτωση αποριών αποτείνεται στη ΡΑΕΚ σε εύθετο χρόνο για την επίλυση τους.