Αρ. Απόφασης: 139/2018

Ημερομηνία: 06/07/2018

Θέμα: Αίτημα για Τροποποίηση της υπ’ Αριθμού Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
 
  1. Να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π42-2017 Άδεια Λειτουργίας για  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος τοποθετημένο σε ιχνηλάτες μονού άξονα.
  2. Να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ53-2017 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π42-2017 Άδεια Λειτουργίας για προσθήκη μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MWh, η οποία θα αποτελεί αποκλειστικά μέρος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  3. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Easy Power (CY) Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).
  4. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Easy Power (CY) Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.
  5. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22 666 363.