ΑρΑπόφασης: 138/2024
 
Ημερομηνία: 19/04/2024
 
Θέμα: Υποβολή «Τεχνικών Κανόνων Δικτύου» και «Κώδικα Δικτύου» από Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προς Συμμόρφωση με τον Όρο 8(2) της Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Απριλίου 2024 υπ’ αριθμόν 28/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021,
 • Η επιστολή του κάτοχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2024, με θέμα «Άδεια Κατασκευής Ιδιοκτησίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Όρος 8 “Υποχρέωση κατάρτισης Τεχνικών Κανόνων”», Αρ. Εισερχ. 1277/2024, και
 • Το υπ’ αριθμόν 229/2024 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2024, με θέμα «Υποβολή Τεχνικών Κανόνων και Κώδικα Δικτύου από Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προς συμμόρφωση με όρο 8(2) της Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) (εφεξής «Νόμος») και ειδικότερα τα άρθρα 7(1)(λδ), 7(1)(λζ) και 13,
 • Την υπ’ αριθμόν 55/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία χορηγήθηκε η υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ,
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 26 Φεβρουαρίου 2021, και ειδικότερα:
  • τον όρο 8(1) σύμφωνα με τον οποίο: 
   Ο κάτοχος της άδειας εισηγείται στη ΡΑΕΚ τον καθορισμό κανόνων τεχνικής ασφάλειας και τεχνικών κανόνων που ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού κατασκευής και λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς και όλους τους σχετικούς κανόνες που αφορούν:
   • στον προγραμματισμό και τον καθορισμό των συνθηκών της παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές ποιότητας φυσικού αερίου,
   • στη δέσμευση και τη διαχείριση δυναμικότητας μεταφοράς στα σημεία Εισόδου και Εξόδου,
   • στη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου,
   • στον τρόπο διενέργειας των μετρήσεων,
   • στην εξισορρόπηση και την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας,
   • τον προγραμματισμό και την συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς,
   • κανόνες για τη σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου και των συστημάτων διανομής, καθώς και νέων πελατών.»
   «Περαιτέρω, στη βάση κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδει η ΡΑΕΚ με απόφασή της, ο κάτοχος της άδειας εισηγείται στη ΡΑΕΚ:​
   • την αναλυτική διαδικασία εκτίμησης ζήτησης σε δύο διαδοχικά στάδια, το στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών και το στάδιο των δεσμευτικών προσφορών,
   • τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία όλων των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων και η οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων σύνδεσης,
   • τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό,
   • τη μορφή και τους όρους της πρότυπης Συμφωνίας Σύνδεσης και τις σχετικές εγγυήσεις.
   Τα εν λόγω εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του κατόχου της άδειας.»
  • τον όρο 8(2) σύμφωνα με τον οποίο:
   «Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσης ο κάτοχος της άδειας υποβάλει στη ΡΑΕΚ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παραγράφου (1) και το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση της παρούσης ο κάτοχος της άδειας υποβάλει στη ΡΑΕΚ τις σχετικές εισηγήσεις που προνοούνται στον όρο 8(1) της παρούσης άδειας.»
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ», κατά την οποία η ΡΑΕΚ αφότου εκτίμησε ότι ο κάτοχος της Άδειας παραλείποντας να υποβάλει έως την ημερομηνία λήψης της εν λόγω Απόφασης για έγκριση στη ΡΑΕΚ τα προβλεπόμενα από τον όρο 8(1) έγγραφα, παραβιάζει τον όρο 8(2) της Άδειας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υποβολής, επέβαλε στον κάτοχο της Άδειας, εφάπαξ διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης του όρου 8(2). 
  Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, η παράβαση του όρου 8(2) της Άδειας θα πάψει να υφίσταται μόνο όταν ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ όλα όσα προβλέπονται στον όρο 8(1) της Άδειας. 
 • Την υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου»,
 • Την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στις 31 Μαρτίου 2023»,
 • Την υπ’ αριθμόν 198/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας», και
 • Την υπ’ αριθμόν 331/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 12(1) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2024 (Αρ. Εισερχ. 1277/2024), ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε στη ΡΑΕΚ τα ακόλουθα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα:
  • «Κώδικας Δικτύου (Cyprus Gas Network Code)» 
  • «Τεχνικοί Κανόνες Δικτύου (Gas Network Code Technical Rules)»
 • Από την προκαταρκτική μελέτη των περιεχομένων του υποβληθέντος πακέτου εγγράφων διαπιστώθηκε εκ πρώτοις ότι σε αυτό περιλαμβάνονται οι σχετικοί κανόνες και πληροφορίες για το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που απαιτούνται από τον όρο 8(1) της Άδειας, ωστόσο δεν περιλαμβάνονται τα πιο κάτω απαιτούμενα συμφώνως του όρου 8(1) της Άδειας: 
  • η εισήγηση του κάτοχου της Άδειας αναφορικά με «τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία όλων των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων και η οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων σύνδεσης» και
  • η «μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό», η οποία παρότι τυπικά υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ ως μέρος της Πρότασης Έργων Σύνδεσης (ΠΕΣ) της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αυτή δεν έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της, η εν λόγω Πρόταση Έργων Σύνδεσης που είχε υποβληθεί από τη ΔΕΦΑ δεν είχε εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ και έκτοτε δεν έχει υποβληθεί στη ΡΑΕΚ ούτε αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης και ως εκ τούτου ούτε η απαιτούμενη από τον όρο 8(1) της Άδειας μεθοδολογία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Καθότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, η παράβαση του όρου 8(2) της Άδειας θα πάψει να υφίσταται μόνο όταν ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ το σύνολο όσων προβλέπονται στον όρο 8(1) της Άδειας, η παράβαση του όρου 8(2) της Άδειας δεν έχει αρθεί καθότι ο κάτοχος της Άδειας δεν έχει υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕΚ προς έγκριση την εισήγηση του αναφορικά με:
  • τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία όλων των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων και η οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων σύνδεσης,
  • τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό.
  Ως εκ τούτου, η παράβαση που διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ εξακολουθεί να ισχύει.
 • Το περιεχόμενο των υποβληθέντων έγγραφων, ήτοι του «Κώδικα Δικτύου» και των «Τεχνικών Κανόνων Δικτύου», θα μελετηθεί διεξοδικά και θα αξιολογηθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο δύναται να τύχουν έγκρισης από τη ΡΑΕΚ ή εάν θα πρέπει ο κάτοχος της Άδειας να προβεί σε τροποποιήσεις και να επαναϋποβάλει προς έγκριση τα σχετικά έγγραφα στη βάση επισημάνσεων της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των Άρθρων 7(1)(λδ), 7(1)(λζ), και 13(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η παράβαση του όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, συνεχίζει να υφίσταται, καθότι ο κάτοχος της Άδειας δεν έχει υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕΚ προς έγκριση την εισήγηση του αναφορικά με:
  • τα κριτήρια τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία όλων των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων και η οικονομική αποτελεσματικότητα των έργων σύνδεσης,
  • τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης και τα επιμέρους κόστη τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό.
  Ως εκ τούτου, η υποχρέωση του αδειούχου για καταβολή ημερήσιου διοικητικού προστίμου παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τη σχετική υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
 2. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον κάτοχο της Άδειας και να τον καλέσουν να υποβάλει άμεσα τα υπολειπόμενα έγγραφα προς συμμόρφωση με τον όρο 8(2) της Άδειας.
 3. Να αξιολογηθούν τα υποβληθέντα έγγραφα, δηλ.  ο «Κώδικας Δικτύου» και οι «Τεχνικοί Κανόνες Δικτύου» που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ στις 27 Μαρτίου 2024.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.