Αρ. Απόφασης: 137/2023

Ημερομηνία: 12/05/2023

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε1828-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 95 Ltd (ΗΕ 434484) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε1828-2018 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς και τροποποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού και της εγκατεστημένης ισχύος από 1MWp σε 0,7MWp.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.