ΑρΑπόφασης: 135/2024
 
Ημερομηνία: 16/04/2024
 
Θέμα: Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Απριλίου 2024 υπ’ αριθμόν 27/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα “Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033", Αρ. Εισερχ. 5919-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 32/2024, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024,  με θέμα “Προτεινόμενο από τον ΔΣΜΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033”,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 91/2024, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2024,  με θέμα “Προτεινόμενο από τον ΔΣΜΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033 – Υποχρεώσεις ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ, ΙΣΜ”,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα “Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033”,  Αρ. Συνεδρίας: 09/2024,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2024, με θέμα “Προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033”, Αρ. Εξερχ. 378-2024,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2024, με θέμα “Προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033”, Αρ. Εισερχ. 1377-2024, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 235/2024, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2024,  με θέμα “Προτεινόμενο από τον ΔΣΜΚ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033”.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τις πρόνοιες του Άρθρου 73,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022) με τίτλο «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 139/2023, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2023, με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 312/2023, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ επιστολογραφίας, ο ΔΣΜΚ με την τελευταία επιστολή του, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2024, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση το αναθεωρημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2024-2033,
 • Παρατηρούνται καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων μεταφοράς του προτεινόμενου ΔΠΑΣΜ 2024-2033,
 • Παρόλο που συμπεριλαμβάνονται νέα έργα στο προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2024-2033, δεν έχει εκπονηθεί τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας καθώς σύμφωνα με την επιστολή του  ΔΣΜΚ ημερομηνίας 3 Απριλίου 2024, αναμένεται η στελέχωσή του ώστε να διαθέσει προσωπικό με σκοπό να δίνεται αιτιολόγηση εντός του ΔΠΑΣΜ αναφορικά με τα οφέλη και την αναγκαιότητα κατασκευής τους, και
 • Καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2024-2033 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • H διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2024-2033 καθώς και οι τροποποιήσεις που υπέβαλε με το αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ 2024-2033, από τα οποία διαφαίνεται η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΜ 2024-2033 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022), μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου  Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2024-2033, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.21/240962, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 1377/2024.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες, καθώς επίσης και για τη δημοσίευση του ΔΠΑΣΜ από τον ΔΣΜΚ ως προνοείται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021).
 3. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.
 5. Την ανάρτηση Ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, με την οποία να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναφορικά με τα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης.