Απόφαση Αρ. 1311 / 2015

Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2015

Θέμα: Ρήτρα καυσίμου και τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2015


Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν υπόψη:
 
 • Τις επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα της ΑΗΚ ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015, 20 Μαϊου 2015, και 23 Ιουνίου 2015, στις οποίες η ΑΗΚ υποβάλλει υπολογισμούς για αναθεώρηση της ρήτρας καυσίμου, ως υποδείχθηκε από τη ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερομηνίας 14 Μαϊου 2015,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, και επειδή μετά από μελέτη που έγινε από τη ΡΑΕΚ, διαφάνηκε ότι η υφιστάμενη ρήτρα καυσίμου ύψους €σ 0,00119, η οποία εφαρμόστηκε από τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος Φεβρουαρίου 2013 για τους μηνιαίους καταναλωτές και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος Μαρτίου 2013 για τους διμηνιαίους καταναλωτές χρήζει αναθεώρησης και επικαιροποίησης.
Αποφάσισαν 

τα εξής:
 
 • Η ρήτρα καυσίμου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αυτόματης αναπροσαρμογής καυσίμου, καθορίζεται στα €σ 0,00125 για τον υπολογισμό της αυτόματης αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους μηνιαίους καταναλωτές με καταμέτρηση από το τέλος Ιουνίου 2015 και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους διμηνιαίους καταναλωτές η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2015.
 • Να δώσουν εντολή στην ΑΗΚ να αναπροσαρμόσει εντός δύο μηνών το λογισμικό σύστημα της για να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφοροποιημένης ρήτρας καυσίμου για τον υπολογισμό της αυτόματης αναπροσαρμογής καυσίμου, σύμφωνα με την τάση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο καταναλωτής, ως ακολούθως:
  • Η ρήτρα καυσίμου για καταναλωτές συνδεδεμένους στη χαμηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00126.
  • Η ρήτρα καυσίμου για καταναλωτές συνδεδεμένους στη μέση τάση ορίζεται στα €σ 0,00123. 
  • Η ρήτρα καυσίμου για καταναλωτές συνδεδεμένους στην υψηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00120.
  • Η εφαρμογή των πιο πάνω αναθεωρημένων ρητρών καυσίμου, να γίνει για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους μηνιαίους καταναλωτές με καταμέτρηση τέλος Αυγούστου 2015 και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους διμηνιαίους καταναλωτές η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετέπειτα. 

Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Σε συνέχεια των πιο πάνω, τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφασίζουν όπως η ρήτρα καυσίμου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αναθεωρηθεί ως εξής:
 
 • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στη χαμηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00124.
 • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στη μέση τάση ορίζεται στα €σ 0,00121.
 • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στην υψηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00119.
 • Η εφαρμογή των πιο πάνω αναθεωρημένων ρητρών καυσίμου, θα γίνει για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ για τους μηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ με καταμέτρηση τέλος Ιουνίου 2015 και για τους διμηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2015 και μετέπειτα. 
Οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ (με βασική τιμή καυσίμου τα €300), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 28.03.2013, να αναπροσαρμοστούν από την ΑΗΚ με βάση τη νέα ρήτρα καυσίμου, και για να περιλαμβάνουν και το μεταβλητό κόστος συντήρησης, σύμφωνα με την έκθεση που υπέβαλε η ΑΗΚ, όπως αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. 

Το θέμα του κόστους των δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων και της συμπερίληψης τους στην τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα τύχει περαιτέρω μελέτης σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή και Κυβερνητική Πολιτική για το θέμα, καθώς και τυχόν δεσμεύσεις του Κράτους έναντι της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί για το 2016 με βάση τα νέα δεδομένα.