Αρ. Απόφασης: 130/2022

Ημερομηνία: 13/05/2022

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 5MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Tubetech Ltd (ΗΕ 394980), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,699MWp, στο Φ/Σχ. 50/28, τεμάχιο 116 στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Tubetech Ltd (ΗΕ 394980), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,299MWp, στο Φ/Σχ. 50/20, τεμάχιο 144, στην Τερσεφάνου, στην επαρχία Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.