Αρ. Απόφασης: 115/2022

Ημερομηνία: 03/05/2022

Θέμα: 
Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 03 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 25/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/213998, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2022 – 2031 και ενημέρωσε ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε επί του προσχεδίου ΔΠΑΣΜ 2022-2031, Αρ. Εισερχ. 5093/2021,
 • Τα πρακτικά της τηλεδιάσκεψης η οποία διενεργήθηκε μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 19/01/2022, Αρ. Συνεδρίας 5/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/220439, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ 2022 – 2031, Αρ. Εισερχ. 633/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ. 04.03.01/355-22 ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, με την οποία έδωσε οδηγίες όπως επανεξετάσει και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και υποβάλει αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», Αρ. Εξερχ. 355/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/221103, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το αναθεωρημένο ΔΠΑΣΜ 2022 – 2031, Αρ. Εισερχ. 1540/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/221267, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2022, με την οποία υπέβαλε εκ νέου το προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2022 – 2031 με αναθεωρημένα τα Παραρτήματα 3, 10 και 14, Αρ. Εισερχ. 1654/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΣ31/210.4.19/221286, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2022, με την οποία υπέβαλε εκ νέου το προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2022 – 2031 με αναθεωρημένο το Παράρτημα 12, Αρ. Εισερχ. 1696/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 134/2022, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 297/2022, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021 και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 73 το οποίο αφορά το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς.
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2022 (Κ.Δ.Π. 107/2022) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 103/2021 «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021-2030» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2021 – 2030. 
Ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος Ν.130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου  Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.:  ΔΣ31/210.4.19/221286, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2022.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.