Αρ. Απόφασης: 112/2024

Ημερομηνία: 02/04/2024

Θέμα: 7 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  5,5397MW

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στoν Π.X, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 30/52, τεμάχιο 496 στα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Tsigarides E.Co. Ltd (ΗΕ 45979), συνολικής εγκατεστημένης 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 39/03, τεμάχιο 358 στα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Tsigarides E.Co. Ltd (ΗΕ 45979), συνολικής εγκατεστημένης 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 39/03, τεμάχιο 364 στα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Evonis Investments Ltd (ΗΕ 454245), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82MWp, στο Φ/Σχ. 29/11, τεμάχιο 123 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Energy Ltd (ΗΕ 431533), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,14MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1,05MW και αποθηκευτική ισχύ 5,06MWh στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχιο 60 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στoν Ν.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp,  στο Φ/Σχ. 54/29, τεμάχιο 433 στο Αρμενοχώρι της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στoν Ν. Χ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp,  στο Φ/Σχ. 35/34, τεμάχια 476, 477, 478, 479 στις Κάτω Αρόδες της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.