Αρ. Απόφασης: 110/2019
 
Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2019
 
Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

 
Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Haffneve Holding Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να χορηγήσει Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,131MWp, στο Φ/Σχ. 50/37, τεμάχια 423 και 447, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Haffneve Holding όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  3. Η Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.