Αρ. Απόφασης: 106/2024
 
Ημερομηνία: 26/03/2024
 
Θέμα: 
Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2024
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2024 υπ’ αριθμόν 22/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2024, προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2024», Αρ. Εξερχ. 447/2024,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (στο εξής «ΔΣΜΚ»), με Αρ. Φακ. ΔΑ/1021.6/240827, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2024, προς την ΡΑΕΚ, με θέμα «Εφαρμογή Απόφασης Αρ.87/2024 - Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 1165/2024, και
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2024 με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 1183/2024.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης τη ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 472/2004) και ειδικότερα τους Κανονισμούς 5, 6 και 7,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π.208/2015), ημερομηνίας  19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 79/2024, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2024, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το έτος 2024», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 87/2024, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2024, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το έτος 2024».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2024, που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2024, Αρ. Εισερχ. 1183/2024 συνάδουν με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ Αρ. 79/2024 και 87/2024.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι είναι εύλογο, τα εν λόγω στοιχεία να τύχουν έγκρισης. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 6 της Κ.Δ.Π. 472/2004, αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2024, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2024.
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Απριλίου 2024 και μετέπειτα, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2024 και μετέπειτα.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.