Αρ. Απόφασης: 106/2023

Ημερομηνία: 07/04/2023

Θέμα: 3 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 3,9MW

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    • Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 31 Ltd (ΗΕ 375705), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχιο 166 στον Μενόγεια, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
    • Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 36 Ltd (ΗΕ 375833), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχιο 89 στην Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
    • Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 64 Ltd (ΗΕ 388880), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχια 290 και 406, στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.