Αρ. Απόφασης: 105/2020
 
Ημερομηνία: 24/03/2020
 
Θέμα: Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 21/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ31/210.4.17/200092, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση το προτεινόμενο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2020-2029,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ32/320.6.11/200474, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 376-20, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 393-20, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2020, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Δ31/210.4.17/200643, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 449-20, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020,
 • Τα Πρακτικά της συνάντησης στα Γραφεία της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020 (Αρ. Συνεδρίας 3/2020).
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2013 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα το άρθρο 63 αυτών, και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 227/2018 «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019 – 2028» με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ΔΠΑΣΜ 2019 – 2028. 
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι:
 • Σύμφωνα με Πρακτικά της συνάντησης στα Γραφεία της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020 (Αρ. Συνεδρίας 3/2020), δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά το έργο Α/Α 112 «Μετακίνηση τμήματος της εναέριας γραμμής  Μεταφοράς «Αλάμπρα-Αθαλάσσα» στο Δάλι» και εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε από τον ΙΣΜ την αναστολή λήψης τελικής απόφασης που αφορά την εν λόγω μετακίνηση λόγω νεότερων εξελίξεων και μέχρι περαιτέρω αξιολόγησης των νέων δεδομένων που προκύπτουν.
 • Στο πλαίσιο διαβούλευσης με τον ΔΣΜΚ αναφορικά με το προτεινόμενο ΔΠΑΣΜ 2020-2029 του ζητήθηκε όπως αφαιρέσει οποιεσδήποτε αναφορές που αφορούν τον τρόπο ή/και τον επιμερισμό ανάκτησης των δαπανών του έργου της Παρ. 5.2.3.2.5 «Εγκαθίδρυση Νέου Υ/Σ Κλειστού Τύπου GIS «Ζακάκι» 2x40 MVA, 132/22-11 kV και σύνδεση ΔΚ με τον Υ/Σ «Πολεμίδια» (Έργο 123) τα Έτη 2020-2022», καθότι ο επιμερισμός ανάκτησης δαπανών έργων δεν εμπίπτει στο σκοπό ετοιμασίας του ΔΠΑΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.122(Ι)/2003, εντούτοις ο ΔΣΜΚ δεν έχει προβεί στην αφαίρεση των εν λόγω αναφορών.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του με στοιχεία ΔΣ31/210.4.17/200092, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020, με τις πιο κάτω επισημάνσεις:
  α) Tην υιοθέτηση της εισήγησης του ΔΣΜΚ για αναστολή του έργου Α/Α 112 «Μετακίνηση τμήματος της εναέριας γραμμής Μεταφοράς «Αλάμπρα-Αθαλάσσα» καθώς διαφαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε από τον ΙΣΜ την αναστολή λήψης τελικής απόφασης που αφορά την εν λόγω μετακίνηση λόγω νεότερων εξελίξεων και μέχρι περαιτέρω αξιολόγησης των νέων δεδομένων που προκύπτουν.
  β) Οποιεσδήποτε αναφορές στον τρόπο ή/και τον επιμερισμό ανάκτησης των δαπανών έργων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑΣΜ δεν εμπίπτουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στο περιεχόμενο έγκρισης του ΔΠΑΣΜ. Αναφορικά με τα θέματα επιμερισμού κόστους του έργου της Παρ. 5.2.3.2.5 «Εγκαθίδρυση Νέου Υ/Σ Κλειστού Τύπου GIS «Ζακάκι» 2x40 MVA, 132/22-11 kV και σύνδεση ΔΚ με τον Υ/Σ «Πολεμίδια» (Έργο 123) τα Έτη 2020-2022» βρίσκεται σε ισχύ η Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 24/2020.
 2. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.