Αρ. Απόφασης: 001/2018
 
Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2018

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια: 
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία LGEG Sun Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (52/52), στο τεμάχιο 127, στην περιοχή Αλέκτορα, της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία LGEG Energeia Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/49W1), στο τμήμα 11, στo τεμάχιo 171 (μέρος) στην περιοχή Ιδαλίου, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.