Αρ. Απόφασης: 088/2023

Ημερομηνία: 17/03/2023

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το Έτος 2023


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 20/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 544/2022, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2022, με θέμα «Αίτημα για την Αναπροσαρμογή των Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής και ΑΗΚ Προμήθειας»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1280-22, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2022 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 3634/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής τιμής Καυσίμου για Διατιμήσεις σε Τελικούς Πελάτες», Αρ. Εισερχ. 3705/2022,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Προμήθειας, υπ’ Αρ. 63/2022, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το 2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1726-22, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας έτους 2023»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας,  Αρ. Φακ. ΠΚ/27 Α/Α1293778, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 5248/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 5518/22,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας,  Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Διατίμηση Δ-ΕΛ της ΑΗΚ Προμήθεια για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 6209/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/46-23, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας,  Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 385/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/152-23, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Προμήθειας με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 659/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 86/2023, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 687/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 110/2023, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές του έτους 2021, στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 128/2022, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 160/2023, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023 Αναθεωρημένο».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022, (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 158/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθεια για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 361/2022, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 427/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2021 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2021», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 70/2023, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023   με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ ζήτησε την υποβολή των Επιτρεπόμενων Εσόδων στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 στις 30 Σεπτέμβριου 2022 και τα οποία προωθήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια στις 26 Οκτωβρίου 2022,
 • Δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015, το Σύνολο Εισηγήσεων Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ και να εγκριθεί προκαταρκτικά μέχρι την 30η Αυγούστου 2022 και ο έλεγχος και η έγκριση των υποβληθεισών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Συνεπεία των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υποβολή των αιτημάτων της ΑΗΚ Προμήθειας για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα που οφείλει να εγκρίνει η ΡΑΕΚ, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έγκριση τους, καθώς αυτή επηρεάζει την υποβολή των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού εκ μέρους της ΑΗΚ, και
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 της ΑΗΚ Παραγωγής είναι σύμφωνός με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων,:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Προμήθεια για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2023, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚ/27 Α/Α 1293778 ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις» από το αίτημα των €200.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €110.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ και όπως εφαρμόστηκε το 2022,
  2. Οι συνολικές Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στις Λειτουργικές Δαπάνες, να ανέρχονται στα €1.611.403 ως κατανέμονται στην ΑΗΚ Προμήθεια, μέσω των Κοινών Υπηρεσιών και αφορούν τις αναθεωρημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Λογισμικό ETRM,
  3. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2023 όπως αυτές έχουν υποβληθεί,
  4. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 4 «Παράμετροι Διατιμήσεων», το επιτρεπόμενο περιθώριο για υπηρεσίες εμπορολογιστικής διαχείρισης να παραμένει στο 20%.
  5. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις προσθήκες και αντίστοιχες αποσβέσεις για την Πληροφορική και τις Οικονομικές Υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται ως κατανομή από τις Κοινές Υπηρεσίες, να αντικατοπτρίζουν τα αναθεωρημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Επιτελική Ομάδα Οικονομικών, με επιστολή τους ΟΠ/AC/137, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023.
 2. Οι Δαπάνες για Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2023 που προκύπτουν από τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο, Ν.172(Ι)/2021, και το Διάταγμα της Υπουργού Ενέργειας ΚΔΠ 259/2022, κατηγοριοποιούνται ως ελέγξιμες και εγκρίνονται για το έτος 2023. Να καλέσουν την ΑΗΚ Προμήθεια όπως για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2024-2027 υποβάλει στη ΡΑΕΚ, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, κοστολογημένο πλάνο συμμόρφωσης της με τις πρόνοιες του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, Ν.172(Ι)/2021, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του ετήσιου σωρευτικού στόχου της ως  υπόχρεο μέρος,
 3. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2021 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 06 Ιουλίου 2022, (αρ. εισερχ. 3151/2022), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Να χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία, όπως δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2018-2021 και συνεπώς να αναθεωρηθεί ο υπολογισμός της Απολογιστικής Αναπροσαρμογής Adj_ΔCPIt.
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως αποστείλει στη ΡΑΕΚ τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχεται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1,2 και 3 πιο πάνω, συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 5. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως υποβάλει για έγκριση από τη ΡΑΕΚ τις διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ), υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το 2023, βάσει των Αποφάσεων Αρ. 84/2023,85/2023,86/2023 και 87/2023.
 6. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 7. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.