Αρ. Απόφασης: 076/2023

Ημερομηνία: 10/03/2023

Θέμα: 
Αναθεώρηση Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2017 με Θέμα «Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμoύ της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμoύ»
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023 2023 υπ’ αριθμόν 18/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. Δ/408.2.2/225038(Ε) με θέμα «Συνοπτική αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της εβδομάδας της Δεύτερης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας (ΔΔΠΛ) της Αγοράς — Προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα», Αρ. Εισερχ. 6179/2022, και
 • Η ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο» η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα την πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 93(3)(β), σύμφωνα με την οποία «η ΡΑΕΚ, μέχρι τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της επανεξέτασης και τροποποίησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, που θεσμοθετούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2019 «περί Εκπόνησης εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030» (ΚΔΠ 204/2019),
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.9, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2022,
 • Την ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την επίλυση των εκκρεμοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με αποτέλεσμα την ανάγκη επέκτασης του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρισμού και ανεξάρτητων προμηθευτών ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού δεν υπάρχει πλαίσιο δραστηριοποίησης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ-Η) αφού με βάση την Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) «Περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», οι Παραγωγοί ΑΠΕ-Η οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου θα πρέπει να ενταχθούν κάτω από Σχέδιο καθεστώτος στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν: 
 • Την ανάγκη τροποποίησης της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017), ώστε να μπορούν να συμμετέχουν νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ-Η οι οποίες αναμένεται να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017) με τη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου στο σημείο 2 που προνοεί ότι «Οι Παραγωγοί ΑΠΕ-Η οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου θα πρέπει να ενταχθούν κάτω από Σχέδιο καθεστώτος στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού».
 2. Να ενημερώσουν τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόθεση τροποποίησης της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017), για την έγκρισή του δυνάμει του άρθρου 93(3) του Ν.130(Ι)/2021.
 3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.