Αρ. Απόφασης: 063/2024
 
Ημερομηνία: 16/02/2024
 
Θέμα: Παράμετροι Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που Ορίζονται από τη ΡΑΕΚ, Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Ανώτατης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 12/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ-ΒΡΔ Παραγωγή προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΠΗ/ΠΗΑ/326.8/35-2022, ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2022 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στα πλαίσια της Δοκιμαστικής Περιόδου», Αρ. Εισερχ. 5903/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 93/2023, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (στο εξής «ΔΣΜΚ»), με στοιχεία 4.10/337-2023, ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στα πλαίσια της Δοκιμαστικής Περιόδου», Αρ. Εξερχ. 337/2023, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΔΑ11/1020.1/230611, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού», Αρ. Εισερχ. 1376/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με στοιχεία 4.10/760-2023, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στα πλαίσια της Δοκιμαστικής Περιόδου», Αρ. Εξερχ. 760/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με στοιχεία 4.10.1/1265-2023, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στα πλαίσια της Δοκιμαστικής Περιόδου», Αρ. Εξερχ. 1265/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΔΣ22/1020.1/234517, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού», Αρ. Εισερχ. 3946/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 715/2023, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με στοιχεία 4.10/1936-2023, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού στα πλαίσια της Δοκιμαστικής Περιόδου», Αρ. Εξερχ. 1936/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΔΣ22/1020.1/235676, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2023 και θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού», Αρ. Εισερχ. 5896/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 56/2024, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Δέσμευση των Μονάδων Αεροστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N. 130(I)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 4, το άρθρο 5(4)(α) και 5(4)(β), το άρθρο 93 και το άρθρο 94 του Ν. 130(Ι)/2021,
 • Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (στο εξής «ΚΑΗ») έκδοση 2.0.0 όπου γίνεται αναφορά σε παραμέτρους οι οποίοι ορίζονται από τη ΡΑΕΚ, και ειδικότερα:
  • Την παράγραφό 7.2.6 του Κεφαλαίου 8 σύμφωνα με την οποία «Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές της Ενέργειας Εξισορρόπησης για κάθε βήμα της βηματικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες από την Διοικητικά Οριζόμενη Κατώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης και μικρότερες ή ίσες με τη Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης.»
  • Την παράγραφό 7.2.7 του Κεφαλαίο 8 σύμφωνα με την οποία «Οι ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης οι οποίες υποβλήθηκαν από Παραγωγούς για τις Μονάδες Παραγωγής τις οποίες λειτουργούν, μπορούν να έχουν τιμές:
   • κατ’ ελάχιστο στο Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, όπως υπολογίζεται με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στην αντίστοιχη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Χαρακτηριστικών, και
   • κατά μέγιστο στη Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης.»
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Παράμετροι Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που ορίζονται από τη ΡΑΕΚ»,
 • Ότι οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ,
 • Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του ΔΣΜΚ σχετικά με τη Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης βάσει συγκεκριμένων σεναρίων και παραδοχών.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με βάση την υφιστάμενη Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης δεν καθίσταται δυνατό η ΑΗΚ - ΒΡΔ Παραγωγή να ανακτήσει το μεταβλητό κόστος Παραγωγής κατά τη δέσμευση των Μονάδων Αεριοστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στην Ελάχιστη Σταθερή παραγωγή τους, στην οποία θα τυχαίνει να δεσμεύονται στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Υπάρχει ανάγκη διασφάλισης της ανάκτησης του μεταβλητού κόστους Παραγωγής για τις Μονάδες Αεριοστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στην Ελάχιστη Σταθερή παραγωγή τους, όταν τυχαίνει να δεσμεύονται σε αυτή, κατά τη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και τις επισημάνσεις του ΔΣΜΚ, που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ, με τις επιστολές του με στοιχεία ΔΣ22/1020.1/234517, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2023 και ΔΣ22/1020.1/235676, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2023, διαφαίνεται ότι η αύξηση της Διοικητικά Οριζόμενης Ανώτατης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι, υπό τις δεδομένες συνθήκες, ο βέλτιστος τρόπος ώστε να διασφαλίζεται η ανάκτηση του μεταβλητού κόστους Παραγωγής για τις Μονάδες Αεριοστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στην Ελάχιστη Σταθερή παραγωγή τους, όταν τυχαίνει να δεσμεύονται σε αυτή, κατά τη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η αναθεώρηση της Διοικητικά Οριζόμενης Ανώτατης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης όπως καθορίστηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020, είναι αναγκαία ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάκτηση του μεταβλητού κόστους Παραγωγής κατά τη δέσμευση των Μονάδων Αεριοστροβίλων Ανοικτού Κύκλου στην Ελάχιστη Σταθερή παραγωγή τους, στην οποία θα τυχαίνει να δεσμεύονται στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 4, 5(4)(α), 5(4)(β), 93 και 94 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την αναθεώρηση της Διοικητικά Οριζόμενης Ανώτατης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης όπως καθορίστηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 309/2020 καθορίζοντας την ως 1000€/ΜWh.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις ενέργειες του αλλά παράλληλα καλώντας τον να εφαρμόσει την παρούσα Απόφαση στην επόμενη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 3. Να υπενθυμίσουν σε όλους τους Συμμετέχοντες ότι οι εν λόγω παράμετροι είναι δυναμικού χαρακτήρα και ανάλογα με τα αποτελέσματα/συμπεράσματα από την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς και την συμπεριφορά των Συμμετεχόντων καθώς και των όποιων προβλημάτων προκύψουν, η ΡΑΕΚ δύναται να επανεξετάσει την εν λόγω παράμετρο.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.