Αρ. Απόφασης: 059/2024
 
Ημερομηνία: 13/02/2024
 
Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.12

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2024 υπ’ αριθμόν 11/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Στρεβλώσεις στη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 5799/2023,
 • Η ανακοίνωση του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2024 με θέμα «Εκτίμηση περικοπών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για το 2024»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 36/2024, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Στρεβλώσεις στη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τα πρακτικά της συνάντησης Αρ.5/2024, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2024, μεταξύ ΡΑΕΚ και Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Η επιστολή του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού προς τη ΡΑΕΚ ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 488/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 75/2024, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Στρεβλώσεις στη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N.130(I)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 93, 94 και 142(3),
 • Τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) και 03/2023 (ΚΔΠ 295/2023) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 189/2023, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Παράμετροι Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023», και
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως έχουν τροποποιηθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 433/2023, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023 (Έκδοση 1.11).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι οι πρόνοιες των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού έκδοση 1.11 χρειάζονται τροποποίηση ώστε να μετριαστούν οι στρεβλώσεις που εισάγονται από τους τεχνικούς περιορισμούς του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου και συγκεκριμένα λόγω των περικοπών ενέργειας από ΑΠΕ που προβαίνει ο ΔΣΜΚ στα πλαίσια της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης είναι αναγκαίες, έτσι ώστε στον υπολογισμό για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) για τους Παραγωγούς ΑΠΕ να λαμβάνεται υπόψη μόνο η μετρηθείσα ενέργεια και όχι η ενέργεια που περικόπτεται για κάθε πάρκο.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 καθώς και των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης της Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.11 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.12, ως το Παράρτημα Ι.
 2. Την δημοσιοποίηση των εν λόγω αλλαγών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.