Αρ. Απόφασης: 058/2023

Ημερομηνία: 07/03/2023

Θέμα: 
Απόρριψη Αίτησης Υπ ’Αριθμόν ΦΑ-4 της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd  για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 07 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 17/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • O φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-4 αίτησης της εταιρείας Hoegh LNG Ltd για χορήγηση άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2020 και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, Αρ. Εισερχ.991-2020, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται όλη η αλληλογραφία μεταξύ του αιτητή και της ΡΑΕΚ,
 • Tο Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 05 Απριλίου 2020, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο υπ’ αριθμόν 471/2021 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 01 Ιουλίου 2021, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο υπ’ αριθμόν 947/2021 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο υπ’ αριθμόν 265/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου»,
 • Tο υπ’ αριθμόν 139/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν.183(Ι)/2004),ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται ως Νόμος,
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006), και ειδικότερα τον κανονισμό 3 που αναφέρεται στα έγγραφα και τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και τον κανονισμό 4 στη βάση του οποίου η ΡΑΕΚ δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον αιτητή να παράσχει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε έγγραφο που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1)(β), μέσα σε χρονική περίοδο που καθορίζεται στην έγγραφη ειδοποίηση της ΡΑΕΚ καθώς και ότι σε περίπτωση που ο αιτητής παραλείψει να δώσει εντός της καθορισμένης περιόδου τις ζητηθείσες από τη ΡΑΕΚ πρόσθετες πληροφορίες, η ΡΑΕΚ δύναται να απορρίψει την αίτηση, πληροφορώντας εγγράφως την αιτητή για την απόρριψη.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ με την επιστολή της ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020, δυνάμει του κανονισμού 4 των Κανονισμών Έκδοσης Αδειών που προνοεί τη δυνατότητα της ΡΑΕΚ να ζητήσει εγγράφως από τον αιτητή να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ώστε να καταστεί αίτηση πλήρης, ζήτησε από τον αιτητή την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 (Αρ. Εξερχ. 874/2020),
 • Ο αιτητής με επιστολή του ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2020 υπέβαλε αρχικώς αίτημα για παράταση στην προθεσμία υποβολής των πρόσθετων πληροφοριών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (Αρ. Εισερχ. 3263/2020),
 • Η ΡΑΕΚ με την Απόφαση της υπ’ Αρ.298/2020, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αίτηση της Εταιρείας Hoegh LNG Ltd για Άδεια Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Έγκριση αιτήματος Αιτητή για Παράταση στην Προθεσμία Υποβολής Πρόσθετων Πληροφοριών, ενέκρινε το εν λόγω αίτημα του αιτητή,
 • Ο αιτητής με επιστολές του ημερ. 24 Νοεμβρίου 2020 (Αρ. Εισερχ. 4299/2020),  30 Ιουνίου 2021 (Αρ. Εισερχ. 2736/2021), 29 Δεκεμβρίου 2021 (Αρ. Εισερχ. 5095/2021) υπέβαλλε εκ νέου αίτημα για παρατάσεις επί της προθεσμία υποβολής των πρόσθετων πληροφοριών και η ΡΑΕΚ με αντίστοιχες απαντητικές επιστολές ημερ. 11 Δεκεμβρίου 2020 (Αρ. Εξερχ. 1980/2020), 07 Ιουλίου 2021 (Αρ. Εξερχ.1053/2021) και 16 Μαρτίου 2022 (Αρ. Εξερχ.391/2022), ενημέρωνε τον αιτητή ότι παραχωρούσε την εκάστοτε αιτούμενη παράταση,  
 • Ο αιτητής με την επιστολή του ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, ζήτησε να του παραχωρηθεί παράταση έξι (6) μηνών για την υποβολή μέρους των πρόσθετων πληροφοριών, της Περιβαλλοντικής Μελέτης και της Μελέτης Αξιολόγησης Κινδύνων (Αρ. Εισερχ. 1415/2022),
 • Η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022, μεταξύ άλλων, ενέκρινε επιπλέον παράταση από την τελευταία προθεσμία που είχε δοθεί (30η Ιουνίου 2022), με νέα καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών, την 31η Δεκεμβρίου 2022 η οποία ήταν η 5η κατά σειρά χορηγούμενη παράταση (Αρ. Εξερχ. 652/2022), 
 • Με το πέρας της τελευταίας προθεσμίας για υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από την ΡΑΕΚ ώστε η αίτηση να μπορέσει να καταστεί πλήρης, ήτοι 31 Δεκεμβρίου 2022 έως και σήμερα αυτές δεν έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ από τον αιτητή.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Παρήλθε η ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας για υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από την ΡΑΕΚ ώστε η αίτηση να μπορέσει να καταστεί πλήρης, ήτοι 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • Ο αιτητής παρέλειψε να δώσει εντός της καθορισμένης περιόδου τις ζητηθείσες από τη ΡΑΕΚ πρόσθετες πληροφορίες. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022 (Ν.183(Ι)/2004) και του κανονισμού 4(3) των περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την απόρριψη της υπ’ αριθμόν ΦΑ-4 αίτησης της εταιρείας Hoegh LNG Ltd για χορήγηση Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας και Εκμετάλλευσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
 2. Την επίδοση γραπτής ειδοποίησης στην εταιρεία Hoegh LNG Ltd για την παρούσα απόφαση.
 3. Την κοινοποίηση αντίγραφου της εν λόγω ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.