Αρ. Απόφασης: 053/2024
 
Ημερομηνία: 09/02/2024
 
Θέμα: Τροποποίηση της E2107-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 37 Ltd (ΗΕ 375840) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2107-2018 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας και την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,9MW και αποθηκευτική ισχύ 1,8MWh.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.