Αρ. Απόφασης: 040/2024
 
Ημερομηνία: 02/02/2024
 
Θέμα: Αιτήσεις για Χορήγηση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς (Υπ’ Αριθμόν 4778 και 5041)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
  1. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 4778 αίτηση του κου Μάριου Χαραλάμπους (ΑΔΤ 503060) για χορήγηση Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,474MWp, στο Φ/Σχ. 38/32, τεμάχιο 398 στο Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσία.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Aristoklia Solar Ltd (ΗΕ 218691), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,53MWp, στο Φ/Σχ. 38/32, τεμάχιο 398 στο Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσία, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον κο Μάριο Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. 503060), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.