Αρ. Απόφασης: 037/2023

Ημερομηνία: 07/02/2023

Θέμα: 
Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)

Η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμό Α37/2023 Απόφαση της ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, αποφάσισε:
  1. Να καθορίσει τη διάρκεια της οικονομικά ωφέλιμης ζωής των παγίων του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος `Euroasia Interconnector ΕΚΕ 3.10.2’ στα 25 χρόνια.
  2. Να διευκρινίσει ότι με τη συμπλήρωση της οικονομικά ωφέλιμης ζωής των παγίων της Γραμμής Διασύνδεσης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος `Euroasia Interconnector ΕΚΕ 3.10.2’ οι επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση ή αντικατάσταση ή ανακαίνιση της Γραμμής Διασύνδεσης, ιδίως όταν αντικαθιστούν πάγια με συμπληρωμένη την ωφέλιμη ζωή και συνεπώς έχουν πλήρως αποσβεστεί στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων, και οι δαπάνες νέων επενδύσεων και συντήρησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της Γραμμής Διασύνδεσης, συνεχίζουν να βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη της Γραμμής Διασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης και διενεργούνται από κεφάλαια του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης του ΕΚΕ 3.10.2 τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά από τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τα μισθώματα συμφόρησης και τα τέλη χρήσης της Γραμμής Διασύνδεσης.
  3. Την κοινοποίηση της παρούσας στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators- ACER).
  4. Την κοινοποίηση της παρούσας στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.