Αρ. Απόφασης: 028/2021
 
Ημερομηνία: 22/01/2021
 
Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 0,1MW


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Τ.Τ.8. Plastics Ltd (ΗΕ 299479), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 28/39, τεμάχια 361 και 362, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα.