Αρ. Απόφασης: 018/2021
 
Ημερομηνία: 12/01/2021
 
Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 8,5MWp

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 52/55, τεμάχιο 204, στην Αυδύμου της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Palatex Trading Ltd (HE 92263), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 52/60, τεμάχιο 153, στο Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Palatex Trading Ltd (HE 92263), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 52/61, τεμάχιο 567, στο Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, και σύστημα αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών αποθηκευτικής ισχύος 1MWh στο Φ/Σχ. 30/32E2, τμήμα 12, τεμάχια 1387 και 1388, στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία P. Evangelou Solar Trading Ltd (HE 415317), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 50/37, τεμάχιο 418, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.