Αρ. Απόφασης: 017/2021
 
Ημερομηνία: 12/01/2021
 
Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες των αδειούχων υποστηρίζουν την πρόθεση τους για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
    1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2311-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Benquet Enterprises Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στον Καταλιόντα, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
    2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2310-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Stelsolmar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
    3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2305-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Golden Rayed Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στη Λάνεια, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
    4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2144-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, της εταιρείας Tekos Renewable Technologies Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,19MWp, στο Μοναγρούλι, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
    5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2250-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Petrolina Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,2MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
    6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2187-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του ΧΦ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Τριμίκληνη, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
    7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2185-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, του ΜΣ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,7524MWp, στο Καλό Χωριό, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.